preskoči na sadržaj

Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice

Pravilnik o radu

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o radu  ("Narodne novine" broj 93/14.) i članka 51. stavka 1. podstavka 2.  i članka 194. stavka 1. podstavka 2. Statuta Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, a uz prethodno savjetovanje sa sindikalnim povjerenikom, Školski odbor na sjednici održanoj  26.  siječnja  2015. godine donio je

 

P R A V I L N I K  O  R A D U

I. OPĆE  ODREDBE

Predmet Pravilnika o radu

Članak 1.

            Ovim Pravilnikom o radu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se uvjeti rada, zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i obveze poslodavca (u daljnjem tekstu:Škola) i radnika, plaće i ostala materijalna prava radnika, postupak i mjere zaštite dostojanstva radnika, mjere zaštite od diskriminacije te druga pitanja u svezi s radnim odnosima u Školi.

            Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe oba spola.

 

Članak 2.

            Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na sve radnike koji su sklopili ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme, s punim, nepunim ili skraćenim radnim vremenom.

            Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ugovorom o radu, ovim Pravilnikom, kolektivnim ugovorom ili zakonom, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo, ako zakonom nije drugačije određeno.

 

Članak 3.

            Prije početka rada ravnatelj je dužan upoznati radnika s propisima iz radnih odnosa te organizacijom rada i zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu u Školi.

            Pri stupanju na rad, ravnatelj je dužan omogućiti radniku bez ograničenja uvid u odredbe ovoga Pravilnika i drugih propisa kojima su uređeni radni odnosi odnosno prava i obveze radnika.

 

Članak 4.

            Svaki radnik obvezan je ugovorom preuzete poslove obavljati savjesno i stručno, prema uputama ravnatelja odnosno ovlaštenih osoba od strane ravnatelja, u skladu s naravi i vrstom rada.

            Škola će uz puno poštivanje prava i dostojanstva svakog radnika, ispunjavati svoje ugovorne obveze prema radniku sve dok ponašanje radnika ne šteti poslovanju i ugledu Škole i dok radnik uredno izvršava svoje ugovorne obveze.

 

Članak 5.

            Škola će zaštiti dostojanstvo radnika za vrijeme obavljanja poslova od postupanja nadređenih, suradnika i osoba s kojima radnik redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova, ako je takvo postupanje neželjeno i u suprotnosti s posebnim zakonima.

            U Školi je zabranjena izravna ili neizravna diskriminacija na području rada i u svezi s radnim odnosima.

 

Članak 6.

            Prava i obveze radnika i Škole iz ugovora o radu, zakona i ovog Pravilnika ostvaruju se od dana početka rada radnika.

 

Evidencija o radnicima zaposlenima u Školi i radnom vremenu

 

Članak 7.

            Škola je dužna voditi evidenciju o radnicima koji su u Školi zaposleni i radnom vremenu, prema Pravilniku o evidenciji radnog vremena.

            Evidencija sadrži podatke o radnicima i radnom vremenu.

 

 

II. ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 

Sklapanje ugovora o radu

 

Članak 8.

            Radni odnos zasniva se ugovorom o radu. Ugovor se smatra sklopljenim kada se ravnatelj i osoba koja traži zaposlenje suglase o bitnim sastojcima ugovora o radu.

            Ugovor o radu u ime Škole sklapa ravnatelj.

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školi

 

Člana 9.

            Osoba koja zasniva radni odnos u Školi mora ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, a osobe koje zasnivaju radni odnos u odgojno obrazovnom radu s učenicima moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

            Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u Školi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima su poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada  propisana pravilnikom ministra.

            Nastavnici  i stručni suradnici obvezni su imati stečene pedagoške kompetencije -  pedagoško psihološko i metodičko obrazovanje, odnosno steći te kompetencije u roku propisanim Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

            Ako se ne može zasnovati radni odnos sa osobom koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja  i koja ima stečene pedagoške kompetencije, radni odnos može se zasnovati s osobom koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja, a nema potrebne pedagoške kompetencije uz uvjet stjecanja tih kompetencija u roku propisanom Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa u Školi

Članak 10.

            Radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od  kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv krivotvorenja, protiv javnog reda i protiv službene dužnosti, a koje  je propisano Kaznenim zakonom.

            Radni odnos u Školi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u stavku 1. ovog članka.

            U svezi dokazivanja nepostojanja zapreka za zasnivanje radnog odnosa u Školi iz stavka 1. Škola će za izabranu osobu podnijeti Ministarstvu pravosuđa zahtjev za dobivanje podataka iz kaznene evidencije za fizičku osobu.

            Nepostojanje zapreka iz stavka 2. ovog članka dokazuje izabrana osoba uvjerenjem nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi istraga, da nije podignuta pravomoćna optužnica ili optužni prijedlog i da za osobu nije izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja je zapriječena novčana kazna ili kazna zatvora.

 

Postupak zasnivanja radnog odnosa u Školi

 

Članak 11.

            Radni odnos u Školi zasniva se ugovorom o radu na temelju natječaja.

            Prije raspisivanja natječaja ravnatelj prijavljuje potrebu za radnikom uredu državne uprave koji vode evidenciju o radnicima za kojima je prestala potreba u cijelosti ili u dijelu radnog vremena.

            Škola može raspisati natječaj tek nakon što ju je ured državne uprave obavijestio da u evidenciji nema odgovarajuće osobe, odnosno nakon što se Škola istom tijelu pisano očitovala o razlozima zbog kojih nije primljena upućena osoba i suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za radna mjesta  za koja je potrebna prethodna suglasnost Ministarstva.

Članak 12.

            Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove,  a rok za primanje prijava kandidata ne može biti kraći od osam (8) dana.

            U natječaju se navodi da kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa u Školi sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te se navodi dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti uz prijavu na natječaj.

            Škola je dužna kandidate koji su se prijavili na natječaj pisano obavijestiti u roku od 30 dana o rezultatima natječaja.

 

Članak 13.

            Iznimno od odredbe članka 11. ovoga Pravilnika, radni odnos može se zasnovati ugovorom o radu i bez natječaja:

  • na određeno vrijeme, kada obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisan način, ali ne dulje od 60 dana;
  • s osobom kojoj je ugovor o radu na neodređeno vrijeme otkazan zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga i koja se nalazi u evidenciji ureda državne uprave,
  • do punog vremena, s radnikom koji u ovoj ili drugoj školi ima zasnovan radni odnos na neodređeno nepuno radno vrijeme;
  • na temelju sporazuma škola u kojima su radnici u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, ako žele zamijeniti mjesto rada zbog udaljenosti mjesta rada od mjesta stanovanja;
  • na temelju rješenja ministra o odobrenju izvođenja nastave iz određenog nastavnog predmeta prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi i srednjoj školi;
  • s osobom koja se zapošljava na radnom mjestu vjeroučitelja.

Članak 14.

            O zasnivanju i prestanku radnog odnosa odlučuje ravnatelj uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, a samostalno kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 15 dana.

         Radi dobivanja prethodne suglasnosti ravnatelj Škole predlaže Školskom odboru zasnivanje radnog odnosa s osobom koja ispunjava uvjete natječaja odnosno s drugom odgovarajućom osobom ako se na natječaj nije prijavila osoba koja ispunjava uvjete natječaja.

            Ako školski odbor uskrati suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa s predloženom osobom ravnatelj Škole može Školskom odboru predložiti zasnivanje radnog odnosa s drugom odgovarajućom osobom, osobito ako postoje i drugi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja i za koje se može predmnijevati da će uspješno obavljati poslove za koje je raspisan natječaj.

            Ako ne postoji niti jedan kandidat s kojim bi se mogao zasnovati radni odnos ili ne postoji kandidat za kojega se može predmnijevati da će uspješno obavljati poslove za koje je objavljen natječaj, ravnatelj Škole može odlučiti da se natječaj ponovi.

            Do zasnivanja radnog odnosa na temelju ponovljenoga natječaja radni odnos zasniva se na određeno vrijeme jer poslovi ne trpe odgodu, do zasnivanja radnoga odnosa na temelju ponovljenoga natječaja ili na drugi propisani način, a najduže do 60 dana.

            Ako se Školski odbor ne očituje u roku od 10 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću iz stavka 1. ovog članka, smatra se da je suglasnost dana.

Oblik i obvezni sadržaj ugovora o radu odnosno pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu

Članak 15.

            Ugovor o radu sklopljen u pisanom obliku odnosno potvrda o sklopljenom ugovoru o radu, mora sadržavati podatke o:

            1. strankama te njihovom prebivalištu odnosno sjedištu

            2. mjestu rada, ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima

            3. nazivu, naravi ili vrsti rada na koje se radnik zapošljava ili kratak popis ili opis poslova

            4. danu početka rada

            5. očekivanom trajanju ugovora o radu na određeno vrijeme

            6. trajanju plaćenog godišnjeg odmora odnosno načinu određivanja trajanja toga odmora

            7. otkaznim rokovima kojih se mora pridržavati radnik i Škola odnosno načinu određivanja otkaznih rokova

            8. osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo

            9. trajanju redovitog radnog dana ili tjedna.

           

            Umjesto podataka iz stavka 1. točke 6.,7.,8. i 9.  ovoga članka, može se u ugovoru odnosno potvrdi o sklopljenom ugovoru o radu, uputiti na odgovarajući zakon, drugi propis, kolektivni ugovor ili ovaj Pravilnik koji uređuje ta pitanja.

 

Članak 16.

            Ako ugovor o radu nije sklopljen u pisanom obliku, Škola je dužna prije početka rada radniku uručiti pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru.

            Prilikom sklapanja ugovora o radu i tijekom trajanja radnog odnosa, radnik je dužan obavijestiti ravnatelja o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogućuje ili ometa u izvršavanju obveza iz ugovora o radu ili ugrožava život ili zdravlje osoba s kojima radnik dolazi u dodir.

            Radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje određenih poslova, ravnatelj može uputiti radnika na liječnički pregled, čije troškove snosi Škola.  

 

Članak 17.

            Škola je dužna radniku uručiti primjerak prijave na mirovinsko osiguranje najkasnije u roku od osam (8) dana od isteka roka za prijavu na obvezna osiguranja.

 

Ugovor o radu na neodređeno vrijeme

 

Članak 18.

            Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme uvijek kad postoji potreba za trajnim zapošljavanjem radnika, a Škola ima sva potrebna odobrenja za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme u skladu sa zakonskim odredbama.

            Ugovor o radu na neodređeno vrijeme obvezuje stranke dok ne prestane na način određen Zakonom o radu.

 

Ugovor o radu na određeno vrijeme

 

Članak 19.

            Ugovor o radu može se iznimno sklopiti na određeno vrijeme, za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja.

            Uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme, s istim radnikom, se može sklopiti samo ako za to postoji objektivan razlog koji u ugovoru mora biti naveden.

            Objektivni razlozi su sljedeći:

1.      zamjena privremeno nenazočnog radnika

2.      privremeno povećanje opsega posla

3.      ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,  radni odnos se može zasnovati s osobom koja ne ispunjava uvjete , do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja, a  Škola je u obvezna ponoviti natječaj u roku pet mjeseci

4.      kada je potrebno osigurati kontinuitet rada, odnosno obavljanje poslova koji ne trpe odgodu, radni odnos se može zasnovati na određeno vrijeme, bez natječaja, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi zakonom propisani način, a najduže do 60 dana

5.      drugi razlozi propisani zakonom ili podzakonskim propisima.

 

Članak 20.

            Radnicima koji sa Školom imaju sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme ravnatelj škole dužan je osigurati iste uvjete rada kao i radnicima koji imaju ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

            Radnike koji su u Školi zaposleni na određeno vrijeme ravnatelj je dužan obavijestiti o poslovima za koje bi mogli sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme i omogućiti im usavršavanje i obrazovanje pod istim uvjetima kao i radnicima koji su u školi zaposleni na neodređeno vrijeme.

Članak 21.

            Ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme prestaje ispunjenjem uvjeta ili istekom roka utvrđenog u tom ugovoru odnosno prestankom postojanja razloga zbog kojeg je ugovor sklopljen.

            O prestanku ugovora o radu iz stavka 1. ovoga članka ravnatelj izvješćuje radnika pismenom obavijesti.

Posebni uvjeti za sklapanje ugovora o radu

Članak 22.

            Kada su zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili ovim Pravilnikom, za obavljanje poslova u Školi utvrđeni posebni uvjeti, može se sklopiti ugovor o radu samo s radnikom koji ispunjava te uvjete.

    

            Dokaze o ispunjenosti uvjeta iz stavka 1. ovoga članka osigurava radnik do sklapanja ugovora o radu ili do dana početka rada.

Članak 23.

            Ispunjavanje posebnih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestu domara koji je rukovatelj motornom kosilicom izabrana osoba dokazuje uvjerenjem o prethodnom utvrđivanju zdravstvene sposobnosti.

            Radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada prethodni zdravstveni pregled provodi se prije zaključivanja ugovora o radu, a tijekom radnog odnosa redovni pregled u propisanim rokovima prema posebnim propisima.

            Povremeni zdravstveni pregled koji se obavlja na temelju Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti osobe koje obavljaju poslove u školskoj kuhinji i nastavnici u ugostiteljskoj struci, dužni su tijekom radnog odnosa obaviti dva puta godišnje, a ostali radnici Škole jedanput godišnje.

            Troškove prethodnog i redovitog zdravstvenog pregleda snosi Škola.

 

Članak 24.

            Prilikom postupka odabira kandidata za radno mjesto i sklapanja ugovora o radu, kao i tijekom trajanja radnog odnosa, ravnatelj ne smije od radnika tražiti podatke koji nisu u neposrednoj vezi s radnim odnosom.

            Radnik ne mora odgovoriti na nedopuštena pitanja iz stavka 1. ovog članka.

 

 

III. PROBNI   RAD,  OBRAZOVANJE  I  OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD

 

Probni rad

 

Članak 25.

            Pri sklapanju ugovora o radu, može se ugovoriti probni rad koji ne smije trajati duže od šest (6) mjeseci.

            Vrijeme trajanja probnog rada se utvrđuje sukladno zakonskim odredbama te odredbama kolektivnog ugovora s obzirom na konkretno radno mjesto.

            Ako je probni rad ugovoren, otkazni rok iznosi najmanje sedam dana.

 

Članak 26.

            Radnik na probnom radu na poslovima za koje je sklopio ugovor o radu, treba pokazati svoje stručne i radne sposobnosti.

            Probni rad radnika prati ravnatelj, ovlaštena osoba ili povjerenstvo koje imenuje ravnatelj.

 

 

Članak 27.

            Najkasnije zadnjeg dana probnog rada, ravnatelj izvješćuje radnika o njegovoj uspješnosti tijekom probnog rada.

            Ako radnik ne zadovolji na probnom radu, ugovor mu se otkazuje uz prethodnu suglasnost  Školskog odbora i savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom.

            Radnik koji nije zadovoljio na probnom radu, ima pravo na otkazni rok od najmanje sedam dana.

            Na otkaz se ne primjenjuju odredbe Zakona o radu o otkazu ugovora o radu, osim o obliku, obrazloženju i dostavi otkaza, početku tijeka otkaznog roka i sudskom raskidu ugovora o radu.

            Ako radnik zadovolji na probnom radu, ugovor o radu ostaje na snazi.

 

 

 

 

Pripravnici

 

Članak 28.

            Osoba koja se prvi put zapošljava u zanimanju za koje se školovala zasniva radni odnos na

poslovima nastavnika odnosno stručnog suradnika kao pripravnik.

            Pripravnički staž traje godinu dana u kojem razdoblju se pripravnik osposobljava za samostalan rad pod nadzorom mentora kojeg mu odredi ravnatelj.

            Ugovor o radu s pripravnikom može se sklopiti na određeno vrijeme.

            Ugovor o radu s pripravnikom može se sklopiti na neodređeno vrijeme uz uvjet polaganja stručnog ispita u zakonski propisanom roku. 

Stručni ispit

 Članak 29.

            Pripravnik je duža položiti stručni ispit u roku od godine dana od isteka pripravničkog staža.

            Pripravniku koji ne položi stručni ispit u roku od godine dana od dana isteka pripravničkog staža radni odnos prestaje istekom posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

            S osobom koja se prvi puta zapošljava u zanimanju za koje se školovala, izjednačena je i osoba čije je radno iskustvo u zanimanju za koje se školovala kraće od trajanja pripravničkog staža.

            Program i način osposobljavanja pripravnika za samostalan rad tijekom pripravničkog staža i praćenja njegovog rada s učenicima te sadržaj, način i uvjeti polaganja stručnog ispita provode se sukladno odredbama pravilnika koji donosi ministar znanosti, obrazovanja i sporta.

Članak 30.

            Osoba koja ima odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja i radno iskustvo u zanimanju za koje se školovala dulje od trajanja pripravničkog staža zasniva radni odnos na poslovima nastavnika i stručnog suradnika uz uvjet polaganja stručnog ispita u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa.

            Ako osoba iz stavka 1. u navedenom roku ne položi stručni ispit, radni odnos joj prestaje istekom zadnjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

            Osoba iz stavka 1. ovog članka koja nema radnog iskustva u zanimanju za koje se školovala zasniva radni odnos na poslovima nastavnika i stručnog suradnika kao pripravnik.

Pedagoške kompetencije i stručni ispit

 Članak 31.

            S osobom koja zasniva radni odnos na radnom mjestu nastavnika odnosno stručnog suradnika, a koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja i radno iskustvo u zanimanju za koje se školovala, a nema stečene pedagoške kompetencije ni položen stručni ispit, radni odnos se zasniva uz uvjet stjecanja pedagoških kompetencija i stručnog ispita u roku od dvije godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

            Stjecanje pedagoških kompetencija preduvjet je za polaganje stručnog ispita.

            Ako osoba iz stavka 1. ovoga članka ne stekne pedagoške kompetencije i ne položi stručni ispit u roku od dvije godine od dana zasnivanja radnog odnosa, radni odnos prestaje istekom zadnje dana roka za stjecanje pedagoških kompetencija i polaganje stručnog ispita.

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Članak 32.

            Škola može primiti nastavnika, stručnog suradnika, tajnika, računovođu i kuhara na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Školi.

            Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ne može trajati duže od pripravničkog staža iz članka 31. ovoga pravilnika.    

            S osobom koja se stručno osposobljava za rad ravnatelj sklapa pisani ugovor o stručnom osposobljavanju za rad kojim su uređena prava i obveze osobe koja se stručno osposobljava za rad i Škole.

IV. RADNO VRIJEME

Puno radno vrijeme

Članak 33.

          Puno radno vrijeme radnika iznosi četrdeset sati tjedno.

            Tjedno radno vrijeme radnika raspoređuje se u pet radnih dana.

            Dnevno radno vrijeme radnika raspoređuje se jednokratno ili dvokratno.

            Radnik je dužan započeti s radom u određeno vrijeme i ne smije ga završiti prije isteka tog vremena.

            Radnik koji radi u punom radnom vremenu može sklopiti ugovor s drugim poslodavcem u najdužem trajanju do osam sati tjedno odnosno do 180 sati godišnje, samo ako ravnatelj da radniku pisanu suglasnost za takav rad.

          Radnik ne smije za vrijeme trajanja radnog vremena napuštati radni prostor Škole osim uz dopuštenje ravnatelja.

            Ravnatelj Škole dužan je razmotriti zahtjev radnika koji u Školi ima sklopljen ugovor o radu na puno radno vrijeme za sklapanjem ugovora o radu za nepuno radno vrijeme kao i radnika koji ima sklopljen ugovor o radu na nepuno radno vrijeme za sklapanjem ugovora o radu za puno radno vrijeme, ako u Školi postoje mogućnosti za takvu vrstu rada.

Nepuno radno vrijeme

 Članak 34.

            Škola će sklopiti s radnikom ugovor o radu s nepunim radnim vremenom kada narav i opseg posla, odnosno potrebe rada ne zahtijevaju rad u punom radnom vremenu, odnosno u slučaju kad radnik podnese zahtjev za obavljanje rada u nepunom radnom vremenu, a priroda posla i ostali uvjeti to omogućavaju, a radniku se odobri sklapanje takvog ugovora.

            Radnik ne može sklopiti ugovore o radu na nepuno radno vrijeme s više Škola odnosno poslodavaca s ukupnim radnim vremenom dužim od punog radnog vremena.

            Radnik iz stavka 2. ovog članka, a čije je ukupno radno vrijeme četrdeset sati tjedno, može sklopiti ugovor o radu s drugim poslodavcem u najdužem trajanju do osam sati tjedno odnosno do 180 sati godišnje, samo ako su poslodavci s kojima radnik već prethodno ima sklopljen ugovor o radu,  radniku dali pisanu suglasnost za takav rad.

            Prilikom sklapanja ugovora o radu za nepuno radno vrijeme radnik je dužan obavijestiti ravnatelja o sklopljenim ugovorima o radu za nepuno radno vrijeme s drugom Školom, odnosno s drugim poslodavcima.

Članak 35.

            Ako radnik s kojim je Škola sklopila ugovor o radu s nepunim radnim vremenom radi s nepunim radnim vremenom u drugoj Školi ili kod drugog poslodavca, Škole će zaključiti sporazum kojim će urediti način ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa radnika sa sklopljenim ugovorima o radu s nepunim radnim vremenom kod više poslodavaca.

            Sporazum će sadržavati uglavke o utvrđivanju istovremenog godišnjeg odmora, obavljanju obveznih godišnjih zdravstvenih pregleda, osposobljavanju za rad na siguran način po posebnim propisima, čuvanju isprava u izvorniku, dostavljanju zdravstvene iskaznice, korištenju prava na porezne olakšice, isplaćivanju naknada na koje ima radnik pravo prema kolektivnom ugovoru, zaduženju pri izradi rasporeda rada i dnevnog radnog vremena.

 

Članak 36.

            Radne obveze radnika koji radi u nepunom radnom vremenu ravnatelj može rasporediti u sve radne dane tijekom tjedna ili samo u pojedine radne dane u tjednu.

            Rad u nepunom radnom vremenu izjednačuje se s radom u punom radnom vremenu kod ostvarivanja prava na odmor između dva uzastopna radna dana, tjedni odmor, trajanja godišnjeg odmora i plaćenog dopusta te prava koja se temelje na trajanju radnog odnosa u Školi.

Članak 37.

            Radnicima koji su sa Školom sklopili ugovor o radu na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom, ravnatelj može ponuditi sklapanje ugovora o radu do punog radnog vremena bez objavljivanja natječaja u slučaju kada Škola ima odobrenje za povećanje radnog vremena.

Prekovremeni rad

Članak 38.

            U slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega poslova i u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe, radnik na pisani zahtjev ravnatelja mora raditi duže od punog odnosno nepunog radnog vremena ( prekovremeni rad ), ali najviše osam sati tjedno.

            Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako priroda prijeke potrebe onemogućava ravnatelja da prije početka prekovremenog rada uruči radniku pisani zahtjev, usmeni zahtjev ravnatelj je dužan pisano potvrditi u roku od sedam dana od dana kad je prekovremeni rad naložen.

            Prekovremeni rad pojedinog radnika ne smije trajati duže od trideset dva sata mjesečno niti duže od sto osamdeset sati godišnje.

Članak 39.

            O prekovremenom radu koji traje dulje od četiri tjedna neprekidno ili više od dvanaest tjedana tijekom kalendarske godine i prekovremenom radu koji obuhvaća više od 10 posto ukupnog radnog vremena svih radnika ravnatelj Škole je dužan  izvijestiti prosvjetnu inspekciju u roku od osam dana od nastupa navedenih okolnosti.

            Ravnatelj može zadužiti prekovremenim radom trudnicu, roditelja djeteta do tri godine, samohranog roditelja s djetetom do šest godina i radnika koji radi u nepunom radnom vremenu kod više poslodavaca samo u slučaju ako su mu dostavili pisanu izjavu o pristanku na takav rad, osim u slučaju više sile.

Raspored radnog vremena

 Članak 40.

            Ako dnevni i tjedni raspored radnog vremena nije određen propisom, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu o rasporedu radnog vremena odlučuje ravnatelj pisanim odlukom.

            O rasporedu ili promjeni rasporeda radnog vremena ravnatelja je dužan obavijestiti radnike najmanje tjedan dana unaprijed, osim u slučaju prijeke potrebe za radom radnika.

V. ODMORI I DOPUSTI

Stanka

Članak 41.

            Radnik koji radi najmanje šest sati dnevno ima svakoga radnog dana pravo na stanku u trajanju 30 minuta i to vrijeme se ubraja u radno vrijeme.

            Radnik koji u nepunom radnom vremenu radi kod dva ili više poslodavaca, a ukupno dnevno radno vrijeme kod svih poslodavca mu iznosi najmanje šest odnosno četiri i pol sata dnevno, pravo na stanku ostvaruje kod svakog poslodavca razmjerno ugovorenom nepunom radnom vremenu.

            Vrijeme korištenja i način korištenja stanke određuje ravnatelj sukladno odredbama kolektivnih ugovora. 

Dnevni odmor

Članak 42.

            Radnik ima pravo na dnevni odmor od najmanje 12 sati neprekidno tijekom razdoblja od dvadeset četiri sata.

Tjedni odmor

Članak 43.

            Radnik ima pravo na tjedni odmor sukladno odredbama kolektivnog ugovora.

            Dani tjednog odmora radnika su subota i nedjelja.

            Ako je prijeko potrebno da radnik radi subotom i nedjeljom, osigurat će mu se tijekom sljedećeg tjedna jedan dan odmora u razdoblju sukladno odredbama kolektivnog ugovora, prema odluci ravnatelja.

Godišnji odmor

Članak 44.

            Radnik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna, odnosno 20 radnih dana.

            U trajanje godišnjeg odmora ne uračunavaju se dani tjednog odmora, blagdani i neradni dani određeni zakonom, razdoblje privremene nesposobnosti za rad koje je utvrdio ovlašteni liječnik i plaćeni dopust.

Utvrđivanje trajanja godišnjeg odmora

Članak 45.

            Trajanje godišnjeg odmora radnika u Školi utvrđuje se na način propisan kolektivnim ugovorom.

            Ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može iznositi više od utvrđenog broja radnih dana u kolektivnom ugovoru.

Vrijeme korištenja godišnjeg odmora

Članak 46.

            Radnici koriste godišnji odmor u pravilu tijekom zimskog, proljetnog i ljetnog odmora učenika, prema rasporedu korištenja godišnjih odmora.

            Raspored korištenja godišnjeg odmora donosi i o rasporedu te trajanju godišnjeg odmora, ravnatelj izvješćuje radnika najmanje 15 dana prije korištenja godišnjeg odmora.

            Raspored korištenja godišnjeg odmora utvrđuje ravnatelj, u skladu s kolektivnim ugovorom, Zakonom o radu i pravilnikom o radu, najkasnije do 30. lipnja  tekuće godine.

 

 

Rok stjecanja prava na godišnji odmor

Članak 47.

            Radnik koji se prvi put zaposli ili ima prekid između dva radna odnosa duži od 8 dana, stječe pravo na godišnji odmor nakon 6 mjeseci neprekidnog rada.

            Privremena nesposobnost za rad, vojna služba ili drugi zakonom određeni slučaj opravdanog odsustvovanja s rada ne smatra se prekidom rada u smislu roka stjecanja prava na godišnji odmor iz stavka 1. ovog članka.

Pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora

 Članak 48.

            Radnik ima pravo na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora određenog na način propisan člankom 45. ovog Pravilnika za svaki mjesec rada u slučaju:

  • ako u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos, zbog neispunjavanja uvjeta šest mjeseci rada bez prekida u skladu sa stavkom 1. članka 47. ovog pravilnika, nije stekao pravo na puni godišnji odmor,
  • ako mu radni odnos prestaje prije navršetka šestomjesečnog roka iz stavka 1. članka 47. ovog Pravilnika,
  • ako radniku prestane radni odnos.

            Razmjerni godišnji odmor računa se na način da se radniku odredi broj dana punog godišnjeg odmora na koji bi ostvarivao pravo, zatim se tako određen broj dana podijeli sa 12 i pomnoži s brojem mjeseci za koje radnik ostvaruje pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora.

            Pri računanju broja dana, najmanje polovica dana godišnjeg odmora zaokružuje se na cijeli dan godišnjeg odmora, a najmanje polovica mjeseca rada zaokružuje se na cijeli mjesec.

Prekid godišnjeg odmora

 Članak 49.

            Započeto korištenje godišnjeg odmora prekinuto zbog navedenih razloga iz članka 44. stavka 2., radnik može u istoj kalendarskoj godini nastaviti nakon prestanka razloga sprječenosti.

            Radnik je dužan vratiti se na rad u skladu sa odlukom o korištenju godišnjeg odmora, bez obzira koliko dana neiskorištenog godišnjeg odmora mu je preostalo.

            O novom vremenu korištenja prekinutog godišnjeg odmora odlučuje ravnatelj posebnom odlukom.

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor

 Članak 50.

            Ako radnik, u slučaju prestanka ugovora o radu, u Školi nije iskoristio godišnji odmor u cijelosti, Škola mu je dužna isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora.

            Naknada za neiskorišteni godišnji odmor iz stavka 1. ovog članka određuje se razmjerno broju dana neiskorištenog godišnjeg odmora.

Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu

 Članak 51.

            Neiskorišteni dio godišnjeg odmora trajanju dužem od dva tjedna,  radnik može prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine.

            Godišnji odmor ili dio godišnjeg odmora iz prošle kalendarske godine koji nije iskorišten ili je prekinut zbog bolesti ili korištenja prava na rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, radnik ima pravo iskoristiti po povratku na rad, a najkasnije do 30. lipnja sljedeće godine.

            Iznimno od stavka 2. ovog članka godišnji odmor ili dio godišnjeg odmora iz prošle kalendarske godine koji nije iskorišten ili je prekinut zbog bolesti ili korištenja prava na rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, radnik nije mogao koristiti ili njegovo korištenje ravnatelj nije omogućio do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine, radnik ima pravo iskoristiti do kraja kalendarske godine u kojoj se vratio na rad.

Plaćeni dopust

Članak 52.

            Radnik ima tijekom kalendarske godine pravo na plaćeni dopust uz naknadu plaće u utvrđenim slučajevima i određenom broju radnih dana sukladno odredbama kolektivnog ugovora.

            Radnik ima pravo na plaćeni dopust za svaki smrtni slučaj neovisno o broju radnih dana koje je tijekom godine iskoristio po drugim osnovama.

Članak 53.

            Na pisani zahtjev radnika plaćeni dopust  odobrava ravnatelj.

            Pravo na plaćeni dopust koristi se isključivo u prigodi u kojoj ostvaruje pravo na plaćeni dopust osim u slučaju dobrovoljnog darivanja krvi kada se ravnatelj i radnik mogu sporazumjeti o danima korištenja plaćenog dopusta, s tim da radnik mora obavijestiti ravnatelja o namjeri korištenja plaćenog dopusta najmanje tri dana prije njegova korištenja.

            Ako radnik ostvari pravo na plaćeni dopust u vrijeme godišnjeg odmora, na zahtjev radnika korištenje godišnjeg odmora se  prekida i radnik koristi plaćeni dopust.

                                                                  Neplaćeni dopust

 Članak 54.

            Radniku se može na njegov pisani zahtjev odobriti neplaćeni dopust.

            Neplaćeni dopust odobrava ravnatelj Škole.

            Kod razmatranja zahtjeva za neplaćeni dopust potrebno je voditi računa o naravi posla, obvezama i interesima Škole.

            Radniku se mora odobriti neplaćeni dopust za situacije propisane kolektivnim ugovorom.

            Za trajanja neplaćenog dopusta radnikova prava iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom miruju.

            Sa zadnjim danom rada radnika se odjavljuje s mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

            Ako se radnik u skladu s odlukom o neplaćenom dopustu pravodobno ne vrati na rad u Školu, ravnatelj škole sukladno odredbama ovoga Pravilnika treba radniku otkazati ugovor o radu.

 

 VI.  ZAŠTITA  ŽIVOTA, ZDRAVLJA, PRIVATNOSTI  I  DOSTOJANSTVA  RADNIKA

Zaštita zdravlja radnika

Članak 55.

            U slučaju osnovane sumnje da je radniku škole psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri koja

bitno umanjuje njegovu radnu sposobnost, ravnatelj će uputiti školskom odboru obrazloženi prijedlog za donošenje odluke o upućivanju radnika na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti.

            Ako Školski odbor utvrdi da je prijedlog ravnatelja opravdan, donijet će odluku o upućivanju radnika na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti.
            Radniku koji odbije izvršiti odluku iz stavka 2. ovog članka, otkazat će se ugovor o radu zbog skrivljenog ponašanja radi kršenja obveza iz radnog odnosa.
            Ako se ovlaštenom prosudbom radne sposobnosti utvrdi da radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze u odgojno-obrazovnom radu zbog trajno narušenog psihofizičkog zdravlja, ponudit će mu se odgovarajući poslovi prema preostaloj radnoj sposobnosti, a ako nema odgovarajućih  poslova, radniku će se otkazati ugovor o radu osobno uvjetovanim otkazom.

            Ako radnik odbije prihvatiti sklopiti ugovor o radu o obavljanju drugih odgovarajućih poslova u Školi , otkazati će mu se ugovor o radu s ponudom izmijenjenog ugovora.

Zaštita i sigurnost na radu

Članak 56.

            U Školi je obvezno osigurati uvjete rada kojima će se štititi zdravlje i omogućiti siguran rad radnika.

            U svezi sa stavkom 1. ovoga članka Škola će održavati prostorije, uređaje, opremu, sredstva i pomagala, radno mjesto i pristup radnom mjestu, te primjenjivati mjere zaštite zdravlja i sigurnosti radnika i osposobljavati radnike za rad na siguran način.

            Ravnatelj je dužan dostaviti pisane upute o uvjetima i načinu korištenja prostora, prostorija, opasnih tvari, sredstava za rad i opreme te osigurati da ista u svakom trenutku bude ispravna.

Članak 57.

            Radnik je dužan pridržavati se pravila o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu.

            Radnik je dužan brinuti se za vlastitu sigurnost i zdravlje, kao i za sigurnost i zdravlje drugih radnika s kojima je neposredno vezan u procesu rada, učenika i drugih osoba koje borave u Školi, te odmah obavijestiti ravnatelja o događaju koji predstavlja moguću opasnost.

            Prigodom sklapanja ugovora o radu radnik je dužan izvijestiti ravnatelja o okolnostima koje mogu utjecati na obavljanje ugovorenih poslova.

            Odgovornost za propuštanje iz stavka 1. ovoga članka snosi radnik.

Zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja

Članak 58.

            Za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena radi pojačane brige i njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada s polovicom punog radnog vremena radi brige i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju odnosno u roku od 15 dana od prestanka trudnoće ili prestanka korištenja tih prava, ravnatelj ne smije otkazati ugovor o radu trudnici i osobi koja se koristi nekim od navedenih prava.

            Ravnatelj Škole ne smije odbiti zaposliti trudnicu, ni tražiti bilo kakve podatke o njenoj trudnoći, niti ponuditi sklapanje izmijenjenog ugovora o radu pod nepovoljnijim uvjetima.

 

Zaštita privatnosti radnika

Članak 59.

           Osobne podatke o  radnicima može prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo ravnatelj ili radnik Škole kojeg je za to opunomoćio ravnatelj.

           Ravnatelj je dužan imenovati osobu koja je osim njega ovlaštena nadzirati da li se osobni podaci radnika prikupljaju, obrađuju, koriste i dostavljaju trećim osobama u skladu sa zakonom.

           Osobni podaci radnika se smiju prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo ako je to određeno zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa odnosno u vezi s radnim odnosom.

 

Zaštita  dostojanstva i zaštita od diskriminacije

Članak 60.

            Ravnatelj je dužan zaštiti radnika od izravne ili neizravne diskriminacije na području rada i radnih uvjeta, uključujući kriterije za odabir i uvjete pri zapošljavanju, napredovanju, profesionalnom usmjeravanju, stručnom osposobljavanju i usavršavanju te prekvalifikaciji, sukladno Zakonu o radu i posebnim zakonima.

            Ravnatelj je dužan zaštititi dostojanstvo radnika u vrijeme obavljanja rada, tako da mu osigura uvijete rada u kojim neće biti izložen uznemiravanju ili spolnom uznemiravanju, što uključuje i poduzimanje preventivnih mjera.

Članak 61.

            Diskriminacijom se smatraju i uznemiravanje i spolno uznemiravanje.

Svako radnikovo uznemiravanje ili spolno uznemiravanje drugih radnika predstavlja povredu obveza iz radnog odnosa.

            Ukoliko se utvrdi da se radi o blažem obliku uznemiravanja i ako se može pretpostaviti da se uznemiravanje neće ponoviti, radniku se može dati pisano upozorenje zbog skrivljenog ponašanja.

            U slučaju da se utvrdi da se radi o težem obliku uznemiravanja odnosno spolnog uznemiravanja, radniku koji je izvršio takvo uznemiravanje, ili ga kontinuirano ponavlja, može se dati izvanredni ili redoviti otkaz ugovora o radu.

Članak 62.

            Ravnatelj je obvezan imenovati osobu koja je osim njega ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika.

            Ravnatelj ili osoba koju je imenovao za primanje ili rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika dužan je što je moguće prije, a najkasnije u roku od osam dana od dostave pritužbe ispitati pritužbu i poduzeti sve potrebne mjere koje u konkretnom slučaju mogu spriječiti nastavak uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja.

            U postupku rješavanja pritužbi radnika ravnatelj ili ovlaštena osoba može, ako to ocijeni potrebnim, zatražiti izjašnjavanje osoba u odnosu na koje je podnesena pritužba. Potrebno je pažljivo ispitati svaki navod radnika, pazeći da postupak provjere i ispitivanja ne povrijedi dostojanstvo tog i drugih radnika te poduzeti odgovarajuće radnje radi sprječavanja daljnjeg uznemiravanja radnika.

            U svim slučajevima podnijete pritužbe za uznemiravanje neophodno je osigurati takve uvjete da radnik koji je podnio pritužbu neće zbog toga snositi nikakve štetne posljedice.

            Radnik za kojega postoji osnovana sumnja da je uznemiravao ili spolno uznemiravao druge radnike, dužan je ravnatelju istinito u potpunosti iznijeti okolnosti počinjenja djela za koje se tereti.

            Odbijanje radnika da postupi prema stavcima 3. i 5. ovoga članka smatra se radnikovim skrivljenim ponašanjem.

            O svim radnjama koje je provela, ovlaštena osoba ili ravnatelj obvezan je voditi zabilješke.

Članak 63.

            Radnik koji je uznemiravan ili spolno uznemiravan ima pravo prekinuti rad ako smatra da su poduzete mjere neprimjerene dok mu se ne osigura odgovarajuća zaštita, pod uvjetom da u daljnjem roku od osam dana zatraži zaštitu pred nadležnim sudom.

            Ako je pritužba podnijeta u odnosu na radnika koji je ovlašten primati pritužbe, za taj će slučaj ravnatelj odmah imenovati drugu osobu koja će biti ovlaštena postupati u tom slučaju prema odredbama ovog Pravilnika.

            Ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati da će poslodavac zaštititi dostojanstvo radnika, radnik nije dužan dostaviti pritužbu ravnatelju i ima pravo prekinuti rad, pod uvjetom da je zatražio zaštitu pred nadležnim sudom i o tome obavijestio ravnatelja u roku od osam dana od dana prekida rada.

            Za vrijeme prekida rada prema odredbama ovog članka radnik ima pravo na naknadu plaće kao da je radio.

Članak 64.

            Svi podaci prikupljeni u postupku rješavanja pritužbe radnika predstavljaju tajnu te s istima postupa na način i po postupku utvrđenom za čuvanje i dostavu takvih podataka.

            Povreda tajnosti podataka iz stavka 1. ovog članka predstavlja težu povredu radne obveze.

 

VII. PLAĆE, NAKNADE PLAĆA I DRUGA  MATERIJALNA PRAVA

Članak 65.

            Pravo radnika na plaću, naknadu plaće, uvećanje plaće, pravo na otpremninu, jubilarnu nagradu, naknadu troškova prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla, pravo na pomoć, dnevnice za službena putovanja, regres za korištenje godišnjeg odmora te ostala materijalna prava utvrđuju se i isplaćuju u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama kolektivnog ugovora.

            Za radnike kojima se sredstva za plaću, naknadu plaće i druge novčane naknade osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske, tijela Škole će ovlaštenim državnim tijelima pravodobno dostavljati podatke za obračun i isplatu plaće, naknade plaće i drugih novčanih naknada.

Članak 66.

            Prigodom isplate plaće radniku se uručuje obračun iz kojeg je vidljivo kako su utvrđeni iznosi plaće, naknade plaće i druge naknade u propisanom roku određenom kolektivnim ugovorom i to najkasnije 15 dana od dana isplate plaće odnosno naknade plaće i druge naknade.          

            Radnik je dužan potpisati obračunski list plaće ili druge naknade.

 

Članak 67.

            Računovodstvo Škole će na zahtjev i u skladu s uputama sindikata obračunavati i iz plaće radnika ustezati sindikalnu članarinu i uplaćivati je na račun sindikata samo uz prethodnu pisanu suglasnost radnika.

            Pisanu suglasnost iz stavka 1. ovoga članka sindikat ili radnik dužan je dostaviti računovodstvu Škole.

 

VIII. PRESTANAK UGOVORA O RADU

Prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme

Članak 68.

            Radniku prestaje ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme istekom vremena na koje je sklopljen, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja.

            U slučaju iz stavka 1. ovog članka ravnatelj škole donosi obavijest o prestanku radnog odnosa na određeno vrijeme.

            Ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme može prestati i sporazumom ugovornih strana.

 

Prestanak ugovora o radu na neodređeno vrijeme

Članak 69.

            Ugovor o radu na neodređeno vrijeme prestaje:

·         sporazumom radnika i Škole

            Sporazum sklapaju ravnatelj i radnik u pisanom obliku.

·         otkazom ugovora o radu od strane radnika ili Škole: redovitim ili izvanrednim

            Ugovor o radu otkazuje se sukladno postupku propisanim zakonskim odredbama.

·         kada radnik navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža

 

·         dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog  gubitka radne sposobnosti za rad

 

·         smrću radnika

 

·         odlukom nadležnog suda

            Radni odnos prestaje na temelju pravomoćne odluke nadležnog suda.

·         pripravniku koji u zakonski propisanom roku ne položi stručni ispit

            Ravnatelj škole donosi obavijest o prestanku radnog odnosa.

·         osobi koja je zasnovala radni odnos na mjestu nastavnika odnosno stručnog suradnika bez potrebnih pedagoških kompetencija uz uvjet stjecanja tih kompetencija, koja u zakonski određenom roku ne stekne pedagoške kompetencije

Ravnatelj škole donosi obavijest o prestanku radnog odnosa.

 

·         nastavniku odnosno stručnom suradniku koji je pri zapošljavanju imao odgovarajuću stručnu spremu i radno iskustvo u zanimanju za koje se školovao duže od vremena trajanja pripravničkog staža, te je zasnovao radni odnos uz uvjet polaganja stručnog ispita, ako u zakonski određenom roku ne položi stručni ispit.

            Ravnatelj škole donosi obavijest o prestanku radnog odnosa.

·         u drugim slučajevima u skladu sa zakonskim odredbama.

 

 

 

IZVANREDNI OTKAZ UGOVORA O RADU

Članak 70.

            Izvanrednim otkazom Škola i radnik mogu  otkazati ugovor o radu na neodređeno vrijeme i ugovor o radu na određeno vrijeme bez obveze poštivanja otkaznog roka, ako zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili zbog neke druge osobito važne činjenice, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka nastavak radnog odnosa nije moguć.

            Ugovor o radu može se izvanredno otkazati samo u roku od 15 dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se izvanredni otkaz temelji.

            Prije donošenja odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu ravnatelj Škole dužan je omogućiti radniku da iznese svoju obranu, osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od ravnatelja Škole da to učini.

            Radnik kojemu je izvanredno otkazan ugovor o radu nema pravo na otkazni rok niti pravo na otpremninu.

 

REDOVITI OTKAZ UGOVORA O RADU

Članak 71.

            Redoviti otkaz ugovora o radu može biti: poslovno uvjetovani otkaz, osobno uvjetovani otkaz, otkaz ugovora o radu uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika te otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom radu.

Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu

 Članak 72.

            Poslovno uvjetovanim otkazom otkazuje se ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok  ako prestane potreba za obavljanjem određenog posla zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga.

            Pri odlučivanju o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu ravnatelj Škole dužan je voditi računa o trajanju radnog odnosa, starosti i obvezama uzdržavanja koje terete radnika.

            Radi utvrđivanja osobe kojoj je potrebno otkazati ugovor o radu ravnatelj škole dužan je za sve osobe koje su zaposlene na radnom mjestu za koje je potrebno iskazati višak, utvrditi kriterije iz stavka 2. ovoga članka i na temelju tako utvrđenih kriterija odrediti osobu kojoj će uz prethodnu suglasnost Školskog odbora biti otkazan ugovor o radu.

            Škola može radniku otkazati poslovno uvjetovanim otkazom ugovora o radu samo ako se radnika ne može zaposliti na nekim drugim poslovima u Školi ili ako se radnika ne može obrazovati ili osposobiti za obavljanje drugih poslova u Školi.

Članak 73.

            Ako se u roku do šest mjeseci od dana otkaza ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga promjene okolnosti i ponovno nastane potreba za zapošljavanjem na istim poslovima, ravnatelj je dužan radniku kojemu je otkazan ugovor o radu iz poslovno uvjetovanih razloga, ponuditi sklapanje novog ugovora o radu.

Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu

 Članak 74.

            Škola može otkazati radniku osobno uvjetovanim otkazom ugovora o radu ako radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti.

            Radniku se otkazuje ugovor o radu osobno uvjetovanim otkazom ugovora o radu ako je za  radnika utvrđena profesionalna nesposobnost za rad ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti u skladu sa odredbama Zakona o radu.

            Okolnosti iz stavka 1. i 2. ovoga članka utvrđuju se aktima nadležnih tijela.

Članak 75.

            Pri odlučivanju o osobno uvjetovanom otkazu ugovora o radu ravnatelj škole dužan je voditi računa o trajanju radnog odnosa, starosti i obvezama uzdržavanja koje terete radnika.

            Škola može radniku otkazati osobno uvjetovanim otkazom ugovora o radu ako se radnika ne može zaposliti na nekim drugim poslovima u školi ili ako se radnika ne može obrazovati ili osposobiti za obavljanje drugih poslova u školi.

Članak 76.

            Pravo na otkazni rok, otpremninu te ostala prava iz radnog odnosa pri otkazivanju ugovora o radu utvrđuju se i provode u skladu sa zakonskim odredbama i odredbama kolektivnih ugovora.

Otkaz ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja radnika

Članak 77.

            Radniku koji krši obveze iz radnog odnosa otkazuje se ugovor o radu  redovitim otkazom uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika.

            Prije redovitog otkazivanja iz stavka 1. ovoga članka ravnatelj Škole dužan je radnika pismeno upozoriti na obveze iz radnog odnosa i ukazati mu na mogućnost otkaza ugovora o radu za slučaj nastavka kršenja tih obveza, osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od ravnatelja Škole da to učini.

            Prije donošenja odluke o otkazu ugovora o radu uvjetovanom skrivljenim ponašanjem radnika ravnatelj Škole dužan je radniku dati mogućnost da iznese svoju obranu, osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od ravnatelja da to učini.

Članak 78.

            Radnik kojemu se otkazuje zbog skrivljenog ponašanja ima pravo na otkazni rok u dužini polovice otkaznih rokova propisanih Zakonom o radu, a nema pravo na otpremninu.

Otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora

Članak 79.

            U slučaju kada Škola otkaže ugovor o radu i istodobno predloži radniku sklapanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima, radniku je obavezno ostaviti rok od najmanje osam (8) dana za izjašnjenje o ponudi za sklapanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima.

            Radniku se može dati otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora samo u opravdanim slučajevima sukladno odredbama kolektivnog ugovora.

Odlučivanje o prestanku radnog odnosa

Članak 80.

            Prije donošenja odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj je dužan u skladu sa zakonskim odredbama izvršiti obvezu savjetovanja odnosno traženja suglasnosti u pisanom obliku od radničkog vijeća odnosno sindikalnog povjerenika u funkciji radničkog vijeća.

            Odluke koje imaju za posljedicu prestanak radnog odnosa donosi u ime Škole ravnatelj prethodnu suglasnost Školskog odbora.

            Prethodna suglasnost Školskog odbora nije potrebna u slučaju prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme, sporazumnog prestanka radnog odnosa i prestanka radnog odnosa po sili Zakona o radu te Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

            Po sili Zakona o radu radni odnos prestaje u slučaju dostave pravomoćnog rješenja o   potpunom gubitku radne sposobnosti za rad i smrti radnika.

            Po sili Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi radni odnos prestaje: pripravniku koji ne položi stručni ispit u zakonskom roku i osobi koja ne stekne pedagoške kompetencije i ne položi stručni ispit u zakonskom roku.

 

Udaljavanje radnika od obavljanja poslova

Članak  81.

            Ako ravnatelj Škole sazna da je protiv radnika Škole pokrenut i vodi se kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 10. ovog Pravilnika, udaljit će osobu od obavljanja poslova do obustave kaznenog postupka, odnosno najduže do pravomoćnosti sudske presude, uz pravo na naknadu plaće u visini dvije trećine prosječne plaće koju je osoba ostvarila u tri mjeseca prije udaljenja od obavljanja poslova.

            Postupanje iz stavka 1. ovog članka može se temeljiti isključivo na pisanoj obavijesti nadležnog Državnog odvjetništva odnosno nadležnog Općinskog suda da je protiv radnika pokrenut kazneni postupak.

Članak 82.

            Ako osoba u radnom odnosu u Školi bude pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela iz članka 10. ovog Pravilnika, Škola može otkazati ugovor o radu bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznog roka izvanrednim otkazom ugovora o radu, u roku od petnaest dana od dana saznanja za pravomoćnu osudu, a po proteku tog roka redovitim otkazom ugovora o radu uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika.

            U tom slučaju ravnatelj škole odmah će od radnika zahtijevati da prestane raditi tijekom otkaznog roka.

 

Vraćanje isprava radniku nakon prestanka radnog odnosa

Članak 83.

            Škola je obvezna u roku od petnaest (15) dana od dana prestanka radnog odnosa vratiti radniku sve njegove isprave i primjerak odjave s obveznog mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

            Na zahtjev radnika Škola mu je obvezna u roku od osam dana od podnošenja zahtjeva izdati potvrdu o vrsti poslova koje radnik obavlja i trajanju radnog odnosa.

 

IX. OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA IZ RADNOG ODNOSA

Zaštita prava radnika pred poslodavcem i sudska zaštita

Članak 84.

            Radnik koji smatra da mu je povrijeđeno neko pravo iz radnog odnosa, treba u roku od 15 dana od dana dostave akta kojim je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od dana saznanja za povredu prava, podnijeti Školskom odboru zahtjev za zaštitu prava.

            Ako raspolaže relevantnim podacima u svezi sa zahtjevom radnika, Školski odbor treba o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučiti u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 85.

            Ako Školski odbor utvrdi da je radnik podnio zahtjev za ostvarivanje prava nakon isteka roka iz članka 90. stavka 1. ovoga Pravilnika, zahtjev radnika treba odbaciti.

            Ako ne postupi prema stavku 1. ovoga članka, odlučujući o zahtjevu, Školski odbor može:

•  zahtjev odbiti kao neosnovan

•  osporavani akt izmijeniti ili poništiti

•  osporavani akt ukinuti i donijeti novi akt, odnosno ukinuti i vratiti predmet na ponovno odlučivanje.

Članak 86.

            Radnik čijem zahtjevu za zaštitu prava iz radnog odnosa Škola nije udovoljila u zakonskom roku od 15 dana, može zahtijevati zaštitu prava pred Općinskim sudom mjesno nadležnim prema sjedištu škole u daljnjem roku od 15 dana.

            Zaštitu prava pred nadležnim sudom ne može zahtijevati radnik koji nije prethodno podnio Školskom odboru zahtjev za zaštitu prava, osim ako se ne radi o zakonom propisanim iznimkama kao i u slučaju zahtjeva radnika za naknadu štete ili drugim novčanim potraživanjima iz radnog odnosa.

            Odredbe o sudskoj zaštiti prava iz radnog odnosa ne primjenjuju se na postupak zaštite dostojanstva radnika. 

Dostava odluke o pravima i obvezama iz radnog odnosa

Članak 87.

            Pismena u svezi s ostvarivanjem prava i obveza iz radnog odnosa dostavljaju se radniku neposrednom predajom na radnom mjestu. Potvrdu o izvršenom dostavljanju potpisuju dostavljač i radnik. Na dostavnici radnik sam treba naznačiti nadnevak primitka pismena.

            Ako radnik odbije primitak pismena dostavljač će odbijanje primitka zabilježiti na pismenu te naznačiti na dostavnici dan, sat i razlog odbijanja primitka, i istog dana ga izvjesiti na oglasnu ploču Škole uz potpis osobe koja je pismeno izvjesila s naznakom da se time smatra da je dostava izvršena.

            Ako radniku pismeno nije dostavljeno na radno mjesto potrebno mu ga je dostaviti poštom na njegovu adresu prebivališta.

            U slučaju odbijanja prijema pismena kod poštanske dostave, nepravodobne prijave promjene adrese odnosno nepoznate adrese dostavljanje će se obaviti isticanjem pismena na oglasnoj ploči Škole.

            Kada je pismeno istaknuto na oglasnoj ploči Škole, dostavljanje se smatra obavljenim istekom roka od 3 dana od dana isticanja pismena.

 

X.  NAKNADA  ŠTETE

 

Članak 88.

            Bez dopuštenja ravnatelja radnik Škole ne smije za sebe ili drugu osobu obavljati poslove sredstvima ili opremom Škole.

            Radnik koji na radu ili u svezi s radom namjerno ili krajnjom nepažnjom prouzroči štetu Školi, dužan je nastalu štetu naknaditi.

            Ako štetu prouzroči više radnika, svaki radnik odgovoran je za dio štete koji je prouzročio.

            Ako štetu prouzroči više radnika, a ne može se za svakog radnika utvrditi dio štete koji je prouzročio, svi radnici odgovaraju za štetu i dužni su je naknaditi u jednakim iznosima.

            Poziv na sjednice kolegijalnih tijela Škole mora biti objavljen na oglasnoj ploči najkasnije u roku od 8 dana prije dana održavanja sjednice.

            Ukoliko se radi o hitnosti postupka, rok može biti i kraći, ali je pozivatelj sjednice obvezan u pisanom obliku obavijestiti sve članove kolegijalnog tijela.

Članak 89.

            Visina štete određuje se na osnovi cjenika ili knjigovodstvene isprave, odnosno knjigovodstvene vrijednosti stvari na kojima je počinjena šteta.

            Ako se šteta ne može odrediti prema stavku 1. ovoga članka, šteta će se odrediti procjenom vrijednosti oštećene stvari. Procjena vrijednosti oštećene stvari utvrdit će se vještačenjem.

Članak 90.

            Ako radnik na radu ili u svezi s radom namjerno ili krajnjom nepažnjom prouzroči štetu trećoj osobi, a tu je štetu naknadila Škola, radnik je dužan Školi vratiti iznos koji je ona isplatila trećoj osobi.

Članak 91.

            Škola će djelomično ili potpuno osloboditi radnika od plaćanja naknade štete, ako je slabog imovnog stanja te bi ga isplata potpune naknade dovela u oskudicu.

            Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na radnika koji je štetu Školi prouzročio kaznenim djelom s umišljajem.

Članak 92.

            Ako radnik pretrpi štetu na radu ili u svezi sa radom, Škola je dužna radniku naknaditi štetu po općim propisima obveznog prava.

            Pravo na naknadu štete iz stavka 1. ovog članka odnosi se i na štetu koja je uzrokovana radniku povredom njegovih prava iz radnog odnosa.

            Obilježje i visinu štete iz stavka 1. ovoga članka radnik mora dokazati.

Članak 93.

            Postupak u svezi s utvrđivanjem i naplatom štete vodi ravnatelj.

            Potraživanje naknade štete zastarijeva za tri godine i teče od dana saznanja za štetu i počinitelja.

            U svakom slučaju, ovo potraživanje zastarijeva za pet godina od kada je šteta nastala.

 

XI. PRAVO RADNIKA UPUĆENIH NA RAD U INOZEMSTVO

Članak 94.

            Ravnatelj je dužan odobriti neplaćeni dopust i povratak na ugovorene poslove radniku koji je izabran za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu ili osobi koja je izabrana lektora hrvatskog jezika i književnosti na visokoškolskoj ustanovi u inozemstvu.

            Radniku iz stavka 1.  ovoga Pravilnika za vrijeme rada u inozemstvu prava iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom miruju  u skladu s odlukom o neplaćenom dopustu.

            Sa zadnjim danom rada radnika se odjavljuje s mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

Članak 95.

            Radnik iz članka 94. ovog Pravilnika obvezan je izvijestiti Školu o namjeri povratka na rad u roku od 7 dana od dana prestanka obavljanja poslova u dopunskoj nastavi u inozemstvu.

            Radnik je obvezan vratiti se na rad u Školu u roku od sedam dana od dostave obavijesti iz stavka 1. ovoga članka.

 

XII. RADNIČKO VIJEĆE, SINDIKAT I SKUP RADNIKA

Članak 96.

            Škola je obvezna u okviru mogućnosti osigurati radničkom vijeću prostor, sredstva i druge uvjete potrebne za nesmetan rad.

            Ako radnici ne utemelje radničko vijeće, Škola će iste uvjete iz stavka 1. ovoga članka osigurati za rad sindikalnom povjereniku zaposlenom u Školi.

Članak 97.

            Za izvješćivanje radničkog vijeća o poslovnim podacima Škole propisanim zakonom i savjetovanje s radničkim vijećem o namjeri donošenja pojedinih odluka ovlašten je ravnatelj.

            Ravnatelj sukladno zakonskim odredbama vodi računa o obvezi suodlučivanja sa radničkim vijećem odnosno sindikalnim povjerenikom u funkciji radničkog vijeća o određenim pitanjima u kojima nije u mogućnosti samostalno donijeti odluku.

Članak 98.

            Pobliži uvjeti za rad radničkog vijeća uredit će se sporazumom između radničkog vijeća i Škole.

            Ako je radničko vijeće utemeljeno suprotno zakonu ili je kod provođenja izbora za radničko vijeće bilo teškog kršenja odredbi zakona koje je utjecalo na rezultate izbora, ravnatelj je dužan pokrenuti postupak za poništenje izbora pred nadležnim sudom.

            Ako radničko vijeće ili član radničkog vijeća prekrši obveze koje ima prema zakonu odnosno drugom propisu, ugovoru ili sporazumu, ravnatelj je dužan pokrenuti postupak raspuštanja radničkog vijeća ili isključenja pojedinog člana radničkog vijeća pred nadležnim sudom.

            Za postupke iz stavaka 2. i 3. ovoga članka nadležan je općinski sud mjesno nadležan prema sjedištu Škole.

Članak 99.

            Skup radnika čine svi radnici zaposleni u Školi.

            Skup radnika saziva radničko vijeće ili sindikalni povjerenik s ovlastima radničkog vijeća uz prethodno savjetovanje s ravnateljem, dva puta godišnje, vodeći pri tome računa da se odabirom vremena i mjesta održavanja skupa radnika ne remeti redovito obavljanje djelatnosti Škole.

            Ako u Školi nije utemeljeno radničko vijeće ili nema sindikalnog povjerenika s ovlastima radničkog vijeća, skup radnika ovlašten je sazvati ravnatelj.

            Kada je u Školi utemeljeno radničko vijeće, ravnatelj može sazvati skup radnika ne osporavajući radničkom vijeću pravo na sazivanje skupa radnika i vodeći računa da se time ne ograničavaju ovlasti radničkoga vijeća.

            Kod postupanja prema stavku 3. i 4. ovoga članka, ravnatelj je dužan savjetovati se s radničkim vijećem.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 Članak 100.

            Ovaj pravilnik može se mijenjati i dopunjavati samo na način i u postupku po kojem je donesen.

 

Članak 101.

            Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radu od 21. lipnja 2010. godine i Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o radu od 28. listopada 2011.g. i 17. prosinca 2013. godine.

Članak 102.

   Ovaj Pravilnik o radu objavljen je  na oglasnoj ploči dana 27.  siječnja 2015. godine, a stupio je na snagu dana  3. veljače  2015.  godine.

 Pravilnik  o  radu  u skladu sa člankom 8. Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14.)  i člankom 5. Pravilnika o načinu objave pravilnika o radu (Narodne novine, broj 147/14.) uz oglasnu ploču objavljuje se na mrežnoj stranici škole te je dostupan na uvid svim radnicima škole.

 

KLASA:003-05/15-01/1.

URBROJ:2149/11-01-15-1.

Našice, 27. siječnja 2015.

 

Predsjednik  Školskog odbora:

                                                                                              Anđelko Cvijetović, prof.     

 

 

 

 

 


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Školski godišnjak
Termini informacija
Erasmus+
Školski digitalni list

     TheLibar

 

 

 

Online čitaonica

E-DNEVNIK

  

E - DNEVNIK
Korisni linkovi
Kalendar
« Rujan 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice / A. Cesarca 20, HR-31500 Našice / ss-ikrsnjavoga-nasice.skole.hr / ured@ss-ikrsnjavoga-nasice.skole.hr
preskoči na navigaciju