preskoči na sadržaj

Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice

 > Natječaj
Natječaji

Obavijest kandidatima - spremač/ica

Autor: Barbara Knežević, 11. 5. 2024. 05:46

Lista kandidata za intervju- spremač/ica

 [više]

OBAVIJEST kandidatima o izboru - pedagog/inja

Autor: Barbara Knežević, 29. 4. 2024. 09:45

OBAVIJEST kandidatima sudionicima natječaja - pedagog/inja

 [više]

NATJEČAJ za slobodno radno mjesto ČISTAČ/ICA

Autor: Barbara Knežević, 24. 4. 2024. 14:42

NATJEČAJ za slobodno radno mjesto ČISTAČ/ICA

 [više]

Lista kandidata za razgovor/intervju - pedagog/inja

Autor: Barbara Knežević, 8. 4. 2024. 15:36

Lista kandidata za razgovor/intervju - pedagog/inja

 [više]

N A T J E Č A J za radno mjesto - PEDAGOG

Autor: Barbara Knežević, 20. 3. 2024. 13:34

N A T J E Č A J za  radno mjesto - PEDAGOG

 [više]

Javni natječaj za prodaju sredstava u vlasništvu škole

Autor: Barbara Knežević, 6. 2. 2024. 16:41

Javni natječaj za prodaju sredstava u vlasništvu škole

 [više]

Obavijest kandidatima o rezultatima izbora

Autor: Barbara Knežević, 17. 1. 2024. 15:00

Obavijest kandidatima o rezultatima izbora - pomoćnik/ca u nastavi

 [više]

Javni poziv - pomoćnik u nastavi

Autor: Barbara Knežević, 18. 12. 2023. 14:30

Javni poziv - POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI UČENIKU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 [više]

Obavijest o izboru kandidata - profesor/ica poljoprivredne grupe predmeta

Autor: Barbara Knežević, 15. 12. 2023. 12:43

Obavijest o izboru kandidata - profesor/ica poljoprivredne grupe predmeta

 [više]

NASTAYNIK/ICA POLJOPRIVREDNE GRUPE PREDMETA

Autor: Barbara Knežević, 22. 11. 2023. 14:49

Lista kandidata za intervju

 [više]

N A T J E Č A J za slobodno radno mjesto

Autor: Barbara Knežević, 8. 11. 2023. 14:00

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.,64/20. i 151/22.) članka 6.,7. i 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u  Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga Našice, Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice, Augusta Cesarca 20, 31 500 Našice raspisuje

N A T J E Č A J

za slobodno radno mjesto

PROFESOR/ICA STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE (predmet: motori i traktori) – 3 nastavna sata, 5,5 sati tjednog radnog vremena, neodređeno, nepuno radno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca –1 izvršitelj/ica - mjesto rada: Našice.

Uvjeti: osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,  152/14., 7/17., 68/18., 98/19.,64/20. i 151/22.), Zakona o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“ broj 30/09, 24/10, 22/13, 25/18. i 69/22.) i odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 1/96. i 80/99.) te Odluci o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije agrotehničar (330624) u obrazovnom sektoru  poljoprivreda, prehrana i veterina („Narodne novine“ broj 85/2017).

Uz pismenu prijavu koja mora biti vlastoručno potpisana, na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  • životopis,
  • presliku dokaza o državljanstvu,
  • presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
  • presliku uvjerenja o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana),
  • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,
  • presliku elektroničkog zapisa HZMO-a o radno-pravnom statusu (ne starije od 30 dana)

na adresu Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice, Augusta Cesarca 20, 31 500 Našice, s naznakom „za natječaj“.

Kandidati u prijavi na natječaj moraju navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, e-mail adresa ako je kandidat ima, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat bit će pozvan da dostavi originale dokumenata ili ovjerene preslike. Prijave slati poštom ili osobnom dostavom. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat/kinja koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija te u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi pozvati se na to pravo prednosti koje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17,98/19,84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92,77/92,27/93,58/93,2/94,76/94,108/95,108/96,82/01,103/03.,148/13,98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13,152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvat se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17,98/19,84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s

popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom  48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo  i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima  iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s

popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

 

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ 42/18.), prijavom na natječaj, kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Sukladno članku 9., 10. i 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga Našice, nakon isteka natječajnog roka za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave potpune, pravodobne i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, bit će proveden selekcijski postupak, održat će se razgovor –intervju.

Obavijest prijavljenim kandidatima o terminu održavanja razgovora-intervjua koji će se održati u prostorijama Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice bit će objavljena na mrežnoj stranici Škole www.ss-ikrsnjavoga-nasice.skole.hr pod rubrikom „natječaj“ najmanje pet dana prije dana određenog za razgovor-intervju s kandidatima.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru-intervjuu smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj.

Rok za prijave na natječaj je 8 dana, od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web-u te oglasnoj ploči i web-u škole. Natječaj je objavljen  8. studenog 2023. godine, a traje do 16. studenog 2023. godine.

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako na muške i ženske osobe. Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Svi kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u istom roku i na isti način, putem mrežnih stranica, iznimno pismenim putem, ako se na natječaj prijavi kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima.

 

KLASA:112-02/23-01/47

URBROJ:2149-11-01-23-1

Našice, 7. studenog 2023.g.  

                                                                            RAVNATELJ

Željko Filjak, prof.

 ravnatelj savjetnik

 

 

 

 

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Školski godišnjak
Termini informacija
Promocija zanimanja
Erasmus+
Školski digitalni list

     TheLibar

 

 

 

E-DNEVNIK

  

E - DNEVNIK
Korisni linkovi
Kalendar
« Svibanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice / A. Cesarca 20, HR-31500 Našice / ss-ikrsnjavoga-nasice.skole.hr / ured@ss-ikrsnjavoga-nasice.skole.hr
preskoči na navigaciju