preskoči na sadržaj

Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice

Pravilnik o kućnom redu

 

Na temelju članka 51. i članka 194. toč. 8. Statuta Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice,  Školski odbor na   sjednici održanoj dana 30. rujna 2009. godine  donosi

P R A V I L N I K

o    k u ć n o m   r e d u

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuje se kućni red u Srednjoj školi Isidora  Kršnjavoga Našice (u daljem tekstu: škola).

 

Članak 2.

Ovaj pravilnik odnosi se na sve osobe tijekom njihova boravka u školi.

 

Članak 3.

S odredbama ovoga pravilnika razrednici su dužni upoznati učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike.Jedan primjerak ovoga pravilnika ističe se na vidljivom mjestu u zbornici.

Pravobranitelju za djecu primjerak ovoga pravilnika dostavlja se na njegov zahtjev.

 

II. BORAVAK U PROSTORU ŠKOLE

Članak 4.

Učenici i radnici ove škole te druge osobe mogu boraviti u prostoru škole samo tijekom radnog vremena škole, a uz suglasnost ravnatelja mogu se zadržati i duže.

 

Članak 5.

Nije dozvoljeno objavljivanje fotografija ili drugih osobnih podataka učenika ili radnika škole, osim pod uvjetima propisanim Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03., 118/06)

 

Članak 6.

U unutrašnjem prostoru škole i školske radionice zabranjeno je:

 • promidžba i prodaja svih proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i obrazovanja,
 • pušenje (osim u za to određenom prostoru),
 • nošenje oružja,
 • pisanje po zidovima i inventaru škole,
 • bacanje smeća (papira, žvakaćih guma i sl.) izvan koševa za otpatke,
 • unošenje i konzumiranje alkohola i narkotičnih sredstava,
 • unošenje eksplozivnih sredstava, opreme i uređaja,
 • korištenje mobitela, walkmana i sličnih aparata tijekom nastave,
 • igranje igara na sreću i sve vrste kartanja,
 • unošenje tiskovina nepoćudnog sadržaja
 • stvaranje buke i galame, trčanje po hodnicima i stepenicama, kao i drugi oblici narušavanja reda i mira u školi.

 

Učenici ne smiju bez odobrenja ravnatelja dovoditi u školu strane osobe.

Zabranjeno je dovoditi životinje u prostorije i okoliš škole.

 

Članak 7.

            U slučaju pronalaska izgubljenih ili nestalih stvari učenika, pronađena stvar biti će odložena na vratarnici škole pod nadzorom radnika Škole.

 

Članak 8.

Dužnost je radnika, učenika i drugih osoba koje borave u školi, skrbiti o imovini škole prema načelu dobroga gospodara.Radnici škole moraju se racionalno koristiti sredstvima škole, koja su im stavljena na raspolaganje. Svaki uočeni kvar na instalacijama električne struje, plina ili vodovoda, grijanja ili drugi kvar, radnici i učenici obvezni su prijaviti ravnatelju, voditelju ili dežurnom nastavniku.

 

Članak 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Radnici i učenici škole dužni su se kulturno odnositi prema roditeljima i drugim osobama koje borave u školi.

 

Članak 10.

Nakon isteka radnog vremena radnici su dužni uredno pospremiti radne materijale, zatvoriti prozore, isključiti električne aparate i zaključati radne prostorije.

 

III. RADNO VRIJEME

Članak 11.

Radno vrijeme škole je od 6,30 – 19,40 sati. Nedjeljom i za vrijeme državnih blagdana škola je zatvorena. O otvaranju i zatvaranju škole brine se domar. Radno vrijeme tajništva i računovodstva škole je od 6,30 do 14,30 sati.

 

Članak 12.

Radnici su dužni dolaziti na posao i odlaziti s posla prema rasporedu radnog vremena. Način evidencije nazočnosti na radu i zamjena nenazočnih nastavnika određuje ravnatelj, voditelj i satničar. Evidenciju o iskazu sati nužnim za obračun plaće radnici su dužni predati u računovodstvo najkasnije do 26. (u tekućem mjesecu).

Zamjene za administrativno i tehničko osoblje obavlja tajnik.

Članak 13.

Napuštanje radnog mjesta za obavljanje privatnih poslova iznimno se može odobriti u najneophodnijim slučajevima. Radnik koji zakasni ili napusti radno mjesto bez dopuštenja čini povredu radne dužnosti.

 

Članak 14.

Raspored radnog vremena tajništva i računovodstva obvezno se ističe na vratima tajništva i računovodstva.

 

Članak 15.

Roditelji mogu razgovarati s   nastavnicima škole u dane primanja roditelja ili u vrijeme koje odredi razrednik odnosno predmetni   nastavnik.

Tijekom nastave nije dopušteno upućivati druge osobe na razgovor s nastavnikom koji je na satu ili na sjednici stručnih tijela škole, već se upućuje u prostoriju za roditelje.

 

Članak 16.

Pojedinačne i grupne posjete u svrhu razgledavanja i upoznavanja škole odobrava ravnatelj.

Članak 17.

 Imovina škole se može unositi i iznositi iz škole samo uz odobrenje ravnatelja.

 

IV. UČENICI

Članak 18.

Učenici mogu boraviti u školi u vrijeme određeno za nastavu i ostale oblike obrazovnog rada.

Učenik je dužan doći u školu najkasnije 10 minuta prije početka nastave, a napustiti školu najkasnije 15 minuta nakon završetka školskih obveza.

 

Članak 19.

Učenici koji u školu dolaze vlastitim prijevoznim sredstvima moraju ih parkirati na prostoru od stana domara prema Tavanačkoj cesti.

 

Članak 20.

Učenik je dužan:

 • kulturno se ponašati za vrijeme boravka u školi i izvan nje,
 • održavati čistima  i urednima  prostore škole,
 • dolaziti uredan u školu i primjereno odjeven,
 • nakon dolaska u školu zimsku garderobu odložiti na mjesto određeno za tu namjenu,
 • mirno ući u učionicu najmanje pet minuta prije početka nastave i  pripremiti se za rad,
 • u slučaju kašnjenja javiti se nastavniku,
 • uljudno se odnositi prema   nastavnicima i drugim radnicima škole.

 

Članak 21.

Na znak za početak nastave učenici su obvezni biti na svojim mjestima i pripremiti pribor za rad. Učenik može svoje mjesto rada promijeniti samo uz dopuštenje predmetnog nastavnika.

U kabinet učenici ulaze zajedno s  nastavnikom ili izuzetno prema uputi nastavnika.

 

Članak 22.

Učenici koji su zakasnili na nastavu, trebaju tiho ući u učionicu i ispričati se  nastavniku uz obrazloženje zakašnjenja. Nastavnik je dužan evidentirati svaki izostanak učenika.

 

Članak 23.

Učenici ne smiju ometati nastavu. Učenik koji želi nešto pitati ili priopćiti, treba svoju namjeru pokazati dizanjem ruke.

 

Članak 24.

Tijekom nastavnog sata učenik ne može napustiti učionicu ili drugu radnu prostoriju, osim u posebno opravdanim slučajevima ili po odobrenju nastavnika

 

Članak 25.

Zabranjeno je kažnjavanje učenika udaljavanjem s nastave. Nastavnik za vrijeme nastave u izuzetnim situacijama može uputiti učenika voditelju, pedagogu, psihologu, ravnatelju ili dežurnom nastavniku. U slučaju da učenik odbije poći kamo je upućen, nastavnik će poslati redara po ravnatelja, pedagoga, psihologa, voditelja škole ili dežurnog nastavnika.

Članak 26.

Bilo kakve izvanredne aktivnosti u dvorani za tjelesni odgoj mogu se odvijati samo prema unaprijed utvrđenom i odobrenom programu u nazočnosti nastavnika tjelesnog odgoja ili nekog drugog nastavnika.

 

Članak 27.

U slučaju da nastavnik nije došao u učionicu na sat, a zamjena odsutnog nastavnika nije određena, učenici ostaju u učionici na svojim  mjestima.

Ako po isteku 10 minuta od početka sata nastavnik ne dođe na sat, redar je dužan o tome obavijestiti voditelja, ravnatelja, satničara, dežurnog nastavnika.

 

Članak 28.

Učenici ne smiju bez opravdanog razloga prolaziti hodnikom ispred zbornice i tajništva, niti bez dopuštenja  ulaziti u zbornicu, ured ravnatelja i  tajnika. Ako trebaju  nastavnika, s njim mogu razgovarati u hodniku ili u sobi za roditelje.

 

Članak 29.

Na prvi sat dnevnik donosi nastavnik, a dalje ga nosi zaduženi učenik i vraća ga nakon zadnjeg sata dežurnom učeniku.

 

Članak 30.

Učenici imaju pravo na veliki odmor i male odmore između nastavnih sati. Mali odmor traje

5 minuta, a veliki odmor 15 minuta.

 

Članak 31.

Kod napuštanja učionice učenici trebaju ponijeti svoje stvari.

Škola nije odgovorna za nestanak stvari ( mobitela, odjevnih predmeta i sl.)  i novca učenika za vrijeme njihova boravka u školi.

 

Članak 32.

U razrednom odjelu tjedno se određuju dva redara. Obveze redara su sljedeće:

 • dolaze 5 minuta prije početka nastave, pregledaju učionicu i o uočenim nepravilnostima ili oštećenjima izvješćuju nastavnika;
 • pripremaju učionicu za nastavu, brišu ploču i donose prema potrebi nastavna sredstva i pomagala;
 • izvješćuju voditelja, ravnatelja, satničara ili dežurnog nastavnika o nenazočnosti predmetnog   nastavnika na nastavi;
 •  prijavljuju  nastavnicima početkom svakoga nastavnog sata nenazočne učenike;
 • izvješćuju o nađenim predmetima   nastavnika, a predmete (knjige, bilježnice, olovke, odjeću, nakit i sl.) odnose na vratarnicu škole;
 • nakon završetka nastave posljednji napuštaju učionicu uz prethodnu provjeru ispravnosti učionice, oštećenja zidova, klupa, stolaca i ostaloga inventara te o uočenim oštećenjima izvješćuju predmetnog   nastavnika.

 

Članak 33.

Za vrijeme odmora najmanje jedan od redara obvezno mora biti u učionici i održavati red.

Svakog učenika koji se ne pridržava reda, redar je ovlašten prijaviti nastavniku.

 

Članak 34.

Redare iz članka 31.ovoga pravilnika određuje razrednik.

 

Članak 35.

Knjige posuđene u knjižnici učenik je obvezan čuvati i neoštećene pravodobno vratiti.

 

Članak 36.

Učenici su dužni održavati red u školskim prostorijama i čuvati školski inventar. Za svaku štetu na zgradi, u školskim prostorijama ili na školskom inventaru, počinitelj će platiti troškove popravka ili zamjene oštećene stvari, a za štetu za koju se ne može ustanoviti počinitelj, troškove će snositi razredni odjel. Ako se ne može odrediti koji je razredni odjel odgovoran za nastalu štetu, štetu će snositi svi učenici škole.

 

V. DEŽURSTVA                                    

Članak 37.

U školi za vrijeme rada dežuraju  nastavnici i učenici.

Raspored i obveze dežurnih   nastavnika određuje ravnatelj ili satničar, a raspored dežurstva učenika određuje razrednik.

 

Članak 38.

Mjesto i trajanje dežurstva određuje ravnatelj ili satničar.

 

Članak 39.

Dežurni učenik:

 • evidentira ulazak u školu roditelja, skrbnika i drugih osoba;
 • daje potrebne obavijesti strankama koje dolaze u školu;
 • ne smije pozivati učenike s nastavnog sata, osim po nalogu ravnatelja, pedagoga, psihologa, voditelja ili dežurnog nastavnika;
 • pomaže satničaru ili voditelju pri obavješćivanju učenika o hitnim zamjenama;
 • obavlja poslove navedene u naputku o dužnostima dežurnih učenika.

 

Članak 40.

Dežurni učenik  vodi Knjigu dežurstva.

U Knjigu dežurstva učenik upisuje podatke koje odredi ravnatelj.

 

VI. KRŠENJE KUĆNOG REDA

Članak 41.

Postupanje prema odredbama ovoga pravilnika sastavni je dio radnih obveza radnika i učenika ove škole.

Radnik koji postupi suprotno odredbama ovoga pravilnika, odgovoran je za povredu radne obveze.

Učenik koji postupi suprotno odredbama ovoga pravilnika, odgovoran je prema statutu Škole.

Osoba koja za vrijeme boravka u školi krši Pravilnik o kućnom redu, odgovorna je za nastalu štetu, a dežurni  učenik treba o tome obavijestiti ravnatelja, voditelja ili dežurnog nastavnika.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

      

Članak 42.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kućnom redu u školi od 18. ožujka 2008. godine.

 

Članak 43.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči škole.

 

Predsjednica Školskog odbora:

______________________

Ljiljana Kasapović, prof.                                                                                                                     

                                                                                                     

KLASA: 602-01/2009-01/25.

URBROJ: 2149/11-09-01-1.

 

Našice, 02.listopada  2009. godine

 

Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči dana …………..

 


Termini informacija
Erasmus+
 

 

 

E-DNEVNIK

  

E - DNEVNIK
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Korisni linkovi
 

 

 

Kalendar
« Siječanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice / A. Cesarca 20, HR-31500 Našice / ss-ikrsnjavoga-nasice.skole.hr / ured@ss-ikrsnjavoga-nasice.skole.hr
preskoči na navigaciju