preskoči na sadržaj

Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice

 

Na temelju članka 185. stavka 1. podstavka 13. i članka 187., Statuta Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice (u daljnjem tekstu: škola), Školski odbor na 13. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2021. godine donosi 

POSLOVNIK

o radu kolegijalnih tijela

 

I. OPĆE  ODREDBE

Članak 1.

Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela (Nastavničkog vijeća, Razrednog vijeća, Vijeća učenika, Vijeća roditelja) uređuje se:

 • pripremanje sjednica,
 • sazivanje sjednica, dostavljanje poziva i radnih materijala,
 • vođenje sjednica i način odlučivanja članova,
 • položaj, prava i obveze članova i drugih osoba,
 • izvješćivanje radnika i učenika škole te osnivača o radu tijela,
 • rješavanje drugih pitanja značajnih za rad i odlučivanje na sjednicama kolegijalnih tijela.

 

Članak 2.

Odredbe Poslovnika o radu kolegijalnih tijela (u daljnjem tekstu: Poslovnik) primjenjuju se na članove te na druge osobe koje su nazočne sjednicama i sudjeluju u radu kolegijalnog tijela.

 

Članak 3.

O pravilnoj primjeni odredbi ovoga poslovnika skrbi predsjednik kolegijalnog tijela ili drugi član koji predsjedava sjednici.

 

 

II. SJEDNICE KOLEGIJALNIH TIJELA

 

    1. Sazivanje i pripremanje sjednica

 

Članak 4.

Kolegijalna tijela rade na sjednicama.

Uz članove kolegijalnih tijela sjednicama mogu nazočiti i druge osobe ako su pozvane, uz odobrenje predsjednika, po službenoj dužnosti, ili kada to pravo osobama pripada po zakonu odnosno općim aktima škole.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu biti nazočni sjednicama tijela ako su pozvani na sjednicu ili na vlastiti zahtjev, uz odobrenje predsjednika kolegijalnog tijela.

 

Članak 5.

Jedan primjerak poziva, kojim se saziva sjednica, stavlja se na oglasnu ploču škole i na yammer.

 

Članak 6.

Kada se na sjednicama kolegijalnog tijela raspravlja o pitanjima ili podatcima koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu prema zakonu ili općem aktu škole, sjednice se održavaju samo uz nazočnost članova tijela.

Članak 7.

Sjednice kolegijalnih tijela održavaju se prema potrebi odnosno u skladu s Godišnjim planom i programom rada škole.

 

Članak 8.

Sjednice kolegijalnih tijela održavaju se u sjedištu škole.

 

Članak 9.

Predsjednik kolegijalnog tijela priprema i razmatra materijale za sjednice i obavlja druge poslove za pripremanje sjednice. U pripremi sjednice predsjedniku pomaže ravnatelj ili druge osobe koje obavljaju poslove u vezi s pitanjima za raspravu na sjednici.

Sjednice se moraju pripremiti tako da se rad na sjednici odvija učinkovito i ekonomično, a odluke donose pravodobno u skladu s propisima i općim aktima škole.

Ako predsjednik tijela ocijeni da pripremljeni materijal za sjednicu nije dovoljno stručno ili precizno napravljen ili dokumentiran, vratit će ga na doradu ili ga neće uvrstiti u materijal za sjednicu.

 

Članak 10.

Materijale na sjednici obrazlaže osoba koja je materijal pripremila ili na koju se materijal odnosi.

Članak 11.

Prijedlog dnevnog reda sjednice sastavlja predsjednik kolegijalnog tijela.

Kod  predlaganja dnevnog reda potrebno je sljedeće:

 • u dnevni red uvrstiti predmete o kojima je tijelo ovlašteno raspravljati i odlučivati,
 • paziti da dnevni red ne bude preobiman,
 • obraditi, potkrijepiti dokazima i obrazložiti predmete o kojima će se raspravljati i odlučivati na sjednici, tako da se članovi mogu upoznati s predmetom i o njemu raspraviti i odlučiti na istoj sjednici.

 

Članak 12.

Sjednicu saziva predsjednik kolegijalnog tijela.

Sjednica se saziva najmanje 3 dana prije održavanja sjednice, osim u iznimnim slučajevima kada se sjednica može sazvati i u kraćem roku od navedenog.

Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član tijela.

Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu ako to traži 1/3 članova tijela ili ravnatelj.

 

Članak 13.

Poziv na sjednicu dostavlja se:

 • članovima,
 • ravnatelju,
 • izvjestiteljima o pojedinim predmetima dnevnoga reda,
 • drugim osobama koje se u vezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.

Poziv za sjednicu kolegijalnog tijela može biti usmeni, pisani ili kao obavijest na oglasnoj ploči, elektronskim putem ovisno o tijelu i osobama koje se pozivaju na sjednicu.

 

O vremenu i mjestu  održavanja sjednice te  o dnevnom redu  članove vijeća  obavještava kako slijedi :

a) sjednica Vijeća roditelja   -  elektroničkom poštom ili pisanim putem,

može se održati i elektronskim putem u hitnim te posebno opravdanim razlozima kao i usmeno, odnosno telefonskim putem,

b) sjednica Vijeća učenika - uručenjem osobno, elektroničkom poštom, može se održati i elektronskim putem u hitnim te posebno opravdanim razlozima,

c) Nastavničkog vijeća - putem oglasne ploče i elektroničkim putem

može se održati i elektronskim putem u hitnim te posebno opravdanim razlozima ovisno o nastupajućim okolnostima.

d) Razrednog vijeća  -  putem oglasne ploče i elektroničkim putem,

može se održati i elektronskim putem u hitnim te posebno opravdanim razlozima ovisno o nastupajućim okolnostima.

 

Članak 14.

Pisani poziv za sjednicu obvezno sadrži:

 • ime i prezime osobe koja se poziva na sjednicu,
 • prijedlog dnevnog reda i materijale za raspravu,
 • naznaku o izvjestiteljima pojedinih predmeta iz predloženog dnevnog reda,
 • mjesto i vrijeme održavanja sjednice,
 • potpis predsjednika.

 

   2. Tijek sjednice

 

Članak 15.

Sjednici predsjedava predsjednik tijela, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika ili drugi ovlašteni član (u daljem tekstu: predsjedavatelj).

 

Članak 16.

Pravo odlučivanja na sjednici imaju samo članovi tijela.

Ostali nazočni na sjednici mogu sudjelovati u raspravi uz prethodnu suglasnost predsjedavatelja, ali bez prava odlučivanja.

 

Članak 17.

Prije početka sjednice predsjedavatelj provjerava nazoči li sjednici potrebna većina članova tijela.

Predsjedavatelj utvrđuje koji su od članova svoj izostanak opravdali.

Ako je na sjednici nazočan dostatan broj članova odnosno natpolovična većina ukupnog broja članova kolegijalnog tijela u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, predsjedavatelj započinje sjednicu.

Nakon započinjanja sjednice predsjedavatelj poziva članove da iznesu primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice. Članovi odlučuju o iznesenim  primjedbama, a nakon toga glasuju o prihvaćanju zapisnika s prethodne sjednice.

Nazočnost sjednici obveza je članova kolegijalnog tijela.

Članak 18.

Primjedbe na zapisnik iz članka 17. stavka 4. ovoga poslovnika članovi mogu dati u pisanom obliku kada im je zapisnik dostavljen uz poziv na sjednicu.

Ako zapisnik nije dostavljen uz poziv na sjednicu, članovi na sjednici daju primjedbe usmeno.

Članak 19.

Dnevni red sjednice utvrđuju članovi tijela na temelju prijedloga dnevnog reda, koji je naznačen u pozivu za sjednicu.

Svaki član ima pravo prije utvrđivanja dnevnog reda predložiti da se o pojedinoj točki dnevnog reda ne raspravlja ako ona nije odgovarajuće pripremljena ili ako sjednici nije nazočan potrebni izvjestitelj.

Predsjedavatelj sjednice proglašava utvrđeni dnevni red.

Utvrđeni dnevni red ne može se tijekom sjednice mijenjati.

 

Članak 20.

Nakon utvrđenog dnevnog reda prelazi se na raspravu i odlučivanje o predmetima dnevnog reda, redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.

 

Članak 21.

Kada su članovima dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se donosi određena odluka ili zaključak, izvjestitelj je dužan samo kratko iznijeti sadržaj materijala ili predložene odluke odnosno zaključka.

 

Članak 22.

Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja sjednice.

Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili.

Izvan reda prijavljivanja predsjedavatelj će dati riječ izvjestitelju o određenoj točki dnevnog reda ako on to zatraži ili ako je to potrebno zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.

 

Članak 23.

Osoba koja sudjeluje u raspravi, može o istom predmetu govoriti više puta, ali samo uz dopuštenje predsjedavatelja.

Na prijedlog predsjedavatelja ili člana kolegijalno tijelo može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku u raspravi koji je već govorio o istom predmetu.

Pravo na ponovno sudjelovanje u raspravi sudionik ima tek nakon što završe s izlaganjem osobe koje su se prvi put prijavile i dobile riječ.

 

Članak 24.

Sudionik u raspravi, koji dobije riječ, obvezan je pridržavati se predmeta rasprave prema utvrđenom dnevnom redu.

Ako se sudionik u raspravi u svom izlaganju udalji od predmeta o kojem se raspravlja, predsjedavatelj ga treba upozoriti da se pridržava dnevnog reda.

Ako isti ne postupi prema upozorenju, predsjedavatelj mu treba uskratiti dalje sudjelovanje u raspravi o toj točki dnevnog reda.

 

Članak 25.

Sudionik u raspravi dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta o kojima se raspravlja.

Predsjedavatelj sjednice dužan je svakom sudioniku u raspravi omogućiti neometano izlaganja.

 

Članak 26.

Kolegijalno tijelo na prijedlog predsjedavatelja ili drugog člana može odlučiti da se rasprava o pojedinom predmetu prekine i da se predmet ponovno prouči ili dopuni, odnosno da se pribave dodatni podatci za iduću sjednicu.

 

Članak 27.

Kada se na sjednici raspravlja o podatcima ili ispravama koje predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu, predsjedavatelj će upozoriti članove tijela da se ti podatci ili isprave smatraju tajnom i da su ih članovi dužni čuvati kao tajnu.

 

Članak 28.

Rasprava o pojedinoj točki dnevnog reda traje sve dok prijavljeni sudionici u raspravi ne završe svoja izlaganja.

Kada predsjedavatelj potvrdi da više nema prijavljenih sudionika u raspravi o određenom predmetu, zaključit će raspravu.

Na prijedlog predsjedavatelja ili drugog člana kolegijalno tijelo može odlučiti da se rasprava o pojedinom predmetu zaključi i prije nego što svi prijavljeni dobiju riječ, ako je predmet dovoljno razmotren i o njemu se može pravilno odlučiti.

 

    3. Održavanje reda i stegovne mjere

 

Članak 29.

Svakoj osobi koja sudjeluje u radu na sjednici, ukoliko se ne pridržava reda i ne poštuje odredbe ovoga poslovnika, mogu se izreći ove stegovne mjere:

 • opomena,
 • oduzimanje riječi,
 • udaljavanje sa sjednice.

 

Članak 30.

Opomena se izriče svakoj osobi koja svojim ponašanjem ili izlaganjem na sjednici postupa suprotno odredbama ovoga poslovnika ili ometa rad sjednice.

Opomenu izriče predsjedavatelj sjednice.

 

Članak 31.

Mjera oduzimanja riječi izriče se svakoj osobi koja svojim ponašanjem, izjavama ili nepoštivanjem odredaba ovoga poslovnika ometa rad sjednice, a već prije toga joj je na istoj sjednici izrečena opomena.

Mjeru oduzimanja riječi izriče predsjedavatelj sjednice.

 

Članak 32.

Mjera udaljavanja sa sjednice izriče se svakoj osobi koja ne postupa prema nalogu predsjedavatelja, koji joj je ranije izrekao mjeru oduzimanja riječi, ili koja na drugi način toliko narušava red i krši odredbe ovoga poslovnika da dovodi u pitanje daljnje održavanje sjednice.

Mjeru udaljavanja sa sjednice, na prijedlog predsjedavatelja, izriče kolegijalno tijelo.

Osoba kojoj je izrečena mjera udaljavanja sa sjednice, dužna je odmah napustiti prostor u kojem se održava sjednica.

Udaljavanje sa sjednice odnosi se samo na sjednicu na kojoj je ova mjera izrečena.

 

   4. Odlaganje i prekid sjednice

 

Članak 33.

Sjednica kolegijalnog tijela će se odgoditi kada nastupe okolnosti koje onemogućuju održavanje sjednice u zakazano vrijeme.

Sjednica će se odgoditi i kada se prije početka sjednice utvrdi da na sjednici nije nazočan potreban broj članova tijela.

Sjednicu odgađa predsjedavatelj sjednice.

 

Članak 34.

Sjednica se prekida:

 • kada se tijekom sjednice broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebitog za održavanje sjednice,
 • kada dođe do težeg ometanja reda na sjednici, a predsjedavatelj nije u mogućnosti održati red primjenom mjera iz članka 29. ovoga poslovnika,
 • kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke ili isprave.

Sjednicu prekida predsjedavatelj sjednice.

Ako pojedini član smatra da nema razloga za prekid sjednice, on može predložiti da se sjednica nastavi.

Odluku o nastavku sjednice donosi kolegijalno tijelo.

 

Članak 35.

Kada je sjednica odložena ili prekinuta, predsjedavatelj izvješćuje nazočne članove o novom vremenu održavanja sjednice, a ostale članove u skladu s člankom 13. stavkom 2. ovoga poslovnika.

 

   5. Odlučivanje na sjednici

 

Članak 36.

Nakon završene rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda, u skladu s člankom 28. ovoga poslovnika, kolegijalno tijelo pristupa odlučivanju.

Za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje potrebna je nazočnost natpolovične većine ukupnog broja članova tijela, osim kada je zakonom ili odredbama statuta drukčije određeno.

Prije glasovanja predsjedavatelj oblikuje odluku ili zaključak koji se treba donijeti u vezi s pojedinom točkom dnevnog reda.

 

Članak 37.

Kolegijalno tijelo odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom ili statutom škole, odnosno prethodnom odlukom kolegijalnog tijela određeno da se o pojedinom predmetu glasuje tajno.

Članovi glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju za ili protiv prijedloga odluke odnosno zaključka.

Članovi glasuju tajno tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe ili prijedloga za koji glasuju.

 

Članak 38.

Kolegijalno tijelo odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, osim kada je zakonom ili statutom drukčije određeno.

Rezultate glasovanja utvrđuje predsjedavatelj sjednice.

Na temelju rezultata glasovanja predsjedavatelj sjednice objavljuje je li određeni prijedlog usvojen ili odbijen.

 

Članak 39.

Kod odlučivanja o obvezama radnih tijela ili pojedinaca mora biti vidljivo tko je izvršitelj, u kojem roku i na koji će način izvijestiti članove tijela o izvršenju obveze.

 

Članak 40.

Nakon što je iscrpljen dnevni red, svi predmeti predviđeni dnevnim redom raspravljeni i o njima odlučeno, predsjedavatelj zaključuje sjednicu.

 

 

III. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA

 

Članak 41.

Član kolegijalnog tijela ima prava i dužnosti:

 • sudjelovati na sjednicama tijela i na njima govoriti i glasovati,
 • postavljati pitanja predsjedniku i drugim osobama koje sudjeluju u radu na sjednici,
 • podnositi prijedloge i zahtijevati da se o njima raspravlja i odlučuje na sjednicama,
 • sudjelovati na sjednicama radnih tijela koje osniva kolegijalno tijelo,
 • prihvatiti  izbor u radna tijela ako kolegijalno tijelo donese takvu odluku.

Član kolegijalnog tijela ima i druga prava i dužnosti utvrđene odredbama zakona, općih akata škole i odredbama ovoga poslovnika.

 

Članak 42.

Članu kolegijalnog tijela obvezno se dostavlja:

 • poziv na sjednicu,
 • materijal koji se priprema za sjednicu,
 • zapisnik s prethodne sjednice.

Članovima kolegijalnog tijela moraju biti dostupni svi materijali koji se odnose na raspravu i odlučivanje na sjednici.

 

Članak 43.

Član kolegijalnog tijela može od ravnatelja škole tražiti obavijesti i na uvid materijale, analize i druge tekstove koji su mu kao članu tijela potrebni.

 

Članak 44.

Član kolegijalnog tijela dužan je čuvati poslovnu tajnu i druge povjerljive podatke o školi, koje dozna u obavljanju dužnosti člana.

Član koji postupi suprotno stavku 1. ovoga članka, odgovoran je školi prema općim propisima obveznog prava.

Članak 45.

Tijekom obavljanja dužnosti člana kolegijalnog tijela, član ne smije koristiti ni isticati podatke o svom članstvu na način kojim bi ostvario neke interese ili povlastice.

 

IV. ZAPISNIK I AKTI SA SJEDNICE

 

Članak 46.

O radu sjednice kolegijalnog tijela vodi se zapisnik.

Zapisnik vodi član tijela kojega na sjednici odredi predsjedavatelj (sjednice razrednog vijeća, vijeća učenika), nastavnici abecednim redom (sjednice nastavničkog vijeća) i tajnik škole (vijeće roditelja).

Članak 47.

Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i oblik rada kolegijalnog tijela.

Zapisnik sadrži:

 1. redni broj, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, ime i prezime predsjedavatelja, broj članova nazočnih odnosno nenazočnih na sjednici,
 2. broj i imena članova koji su opravdali svoj izostanak,
 3. imena ostalih osoba nazočnih na sjednici,
 4. potvrdu da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje,
 5. predloženi i usvojeni dnevni red,
 6. tijek rada na sjednici i predmete o kojima se raspravljalo te imena osoba koje su sudjelovale u raspravi i sažet prikaz njihova izlaganja,
 7. rezultate glasovanja o pojedinim prijedlozima odnosno točkama dnevnog reda,
 8. izdvojeno mišljenje pojedinog člana, ako on zatraži da se to unese u zapisnik,
 9. vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice,
 10. oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika,
 11. potpis predsjedavatelja sjednice i zapisničara.

Zapisnik se sastavlja na sjednici tijela, a čistopis zapisnika izrađuje se u potrebnom broju primjeraka.

 

Članak 48.

Čistopis zapisnika potpisuju predsjedavatelj sjednice na koju se zapisnik odnosi te zapisničar.

Po jedan primjerak čistopisa zapisnika dostavlja se predsjedniku i članovima, jedan primjerak ravnatelju, a jedan primjerak se čuva u pismohrani škole.

 

Članak 49.

Ako se zapisnik sastoji od više listova, na svakom listu mora biti potpis predsjedavatelja sjednice i zapisničara. Svaki list (stranica) mora biti označen rednim brojem.

 

Članak 50.

Ako je u zapisniku bilo što pogrešno zapisano, dopušteno je pogrešku precrtati, s tim da ostane vidljivo što je prvobitno bilo zapisano. Ispravak se može učiniti između redova ili na kraju zapisnika. Ispravak će svojim potpisom ovjeriti predsjedavatelj sjednice i zapisničar.

Nije dopušteno zapisnik uništiti ili ga zamijeniti novim.

 

Članak 51.

Oblikovanje odluka i zaključaka u zapisnik vrši predsjedavatelj sjednice. Odluke donesene na sjednici objavljuju se u obliku skraćenog zapisnika.

Skraćeni zapisnik koji se odnosi na radnike i učenike škole objavljuje se na oglasnoj ploči.

O objavljivanju skraćenog zapisnika brinu se predsjednik tijela i ravnatelj.

 

Članak 52.

Svakom radniku ili učeniku koji ima pravni interes, mora se na njegov zahtjev omogućiti uvid u zapisnik sa sjednice kolegijalnog tijela.

Postojanje pravnog interesa ocjenjuje predsjednik tijela.

Izvodi, prijepisi i preslike zapisnika mogu se davati ovlaštenim tijelima i osobama izvan škole samo na njihov pisani zahtjev.

 

Članak 53.

Tekst općeg ili pojedinačnog akta koji je na sjednici donijelo kolegijalno tijelo, potpisuje predsjedavatelj te sjednice.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 54.

Odredbe ovoga poslovnika na odgovarajući način primjenjivat će se i na rad povjerenstava i radnih tijela koja imenuje kolegijalno tijelo.

 

Članak 55.

Ovaj poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči škole.

 

Članak 56.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje vrijediti Poslovnik o radu kolegijalnih tijela od 18. ožujka 2008.godine i dopuna  Poslovnik o radu kolegijalnih tijela od 28. siječnja  2021.godine.

 

KLASA:602-03/21-25/4

URBROJ: 2149-11-01-21-01

Našice,  15. prosinca 2021.  

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Goran Knežević, prof.

 

RAVNATELJ:

Željko Filjak, prof.

Poslovnik je objavljen na oglasnoj ploči škole dana  16. prosinca 2021. godine.

 

 


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Školski godišnjak
Termini informacija
Promocija zanimanja
Erasmus+
Školski digitalni list

     TheLibar

 

 

 

E-DNEVNIK

  

E - DNEVNIK
Korisni linkovi
Kalendar
« Svibanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice / A. Cesarca 20, HR-31500 Našice / ss-ikrsnjavoga-nasice.skole.hr / ured@ss-ikrsnjavoga-nasice.skole.hr
preskoči na navigaciju