2019-10-14 11:17:43

NATJEČAJ za slobodno radno mjesto

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice, Augusta Cesarca 20, 31500 Našice raspisuje

N A T J E Č A J

za slobodno radno mjesto

 1. PROFESOR/ICA  ENGLESKOG  JEZIKA  - 11 nastavnih sati, određeno, nepuno radno vrijeme odnosno 21 sat ukupne tjedne radne obveze do povratka profesorice engleskog jezika koja koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena umjesto roditeljskog dopusta na rad- 1 izvršitelj/ica - mjesto rada: Našice;
 2. PROFESOR/ICA  HRVATSKOG  JEZIKA  - 11 nastavnih sati, određeno, nepuno radno vrijeme odnosno 22 sata ukupne tjedne radne obveze do povratka profesorice hrvatskog jezika koja koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena umjesto roditeljskog dopusta na rad- 1 izvršitelj/ica - mjesto rada: Našice;
 3. PROFESOR/ICA  GEOGRAFIJE - 11 nastavnih sati, određeno, nepuno radno vrijeme, odnosno 20 sati ukupne tjedne radne obveze do povratka prof. geografije na rad s punim radnim vremenom, a najduže do 19. prosinca 2021. godine - 1 izvršitelj/ica - mjesto rada: Našice;
 4. PROFESOR/ICA  GEOGRAFIJE - 3 nastavna sata, određeno, nepuno radno vrijeme, 11 nastavnih sati tjedno  odnosno 6 sati ukupne tjedne radne obveze - 1 izvršitelj/ica - mjesto rada: Našice;
 5. STRUKOVNI/A UČITELJ/ICA FRIZERSKE  STRUKE - 28 nastavnih sati, određeno, puno radno vrijeme do povratka strukovne učiteljice frizerske struke s roditeljskog dopusta na rad - 1 izvršitelj/ica - mjesto rada: Našice;
 6. PROFESOR/ICA  STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUČJA STROJARSTVA

10 nastavnih sati, određeno, nepuno radno vrijeme odnosno 18 sati ukupne tjedne radne obveze - 1 izvršitelj/ica - mjesto rada: Našice;

 

Uvjeti: osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,  152/14., 7/17. i 68/18.), Zakonom o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“ broj 30/09.,24/10.,22/13. i 25/18.), Zakonom o obrtu („Narodne novine“ broj 143/13.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 1/96. i 80/99.).

Uz pismenu prijavu koja mora biti vlastoručno potpisana, na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice odnosno dokaza o državljanstvu,
 • presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi (razina obrazovanja pod broj 5: majstor frizer/ka, pod broj 6:diplomirani inženjer/ka strojarstva ili mag. inženjer/ka strojarstva),
 • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za radna mjesta pod brojem 3. i 4. ako nije nastavnički smjer, radna mjesta pod brojem 5. i 6.),
 • presliku uvjerenja o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 3 mjeseca,
 • presliku elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu

na adresu Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice, Augusta Cesarca 20, 31 500 Našice, s naznakom „za natječaj“.

Kandidati u prijavi na natječaj moraju navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, e-mail adresa ako je kandidat ima, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Prijave slati poštom ili osobnom dostavom. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat/kinja koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija te u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi pozvati se na to pravo prednosti koje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na ovoj poveznici.

 

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine 42/18.), prijavom na natječaj, kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Sukladno članku 9., 10. i 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga Našice, nakon isteka natječajnog roka za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave potpune, pravodobne i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, bit će proveden selekcijski postupak, održat će se razgovor – intervju odnosno praktične provjere znanja, sposobnosti i vještina za radno mjesto pod brojem 5.

Obavijest prijavljenim kandidatima o terminu održavanja razgovora-intervjua odnosno praktične provjere znanja, sposobnosti i vještina za radno mjesto pod brojem 5. koje će se održati u prostorijama Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice bit će objavljena na mrežnoj stranici Škole www.ss-ikrsnjavoga-nasice.skole.hr pod rubrikom „natječaj“ najmanje pet dana prije dana određenog za razgovor-intervju s kandidatima odnosno praktične provjere znanja, sposobnosti i vještina za radno mjesto broj 5.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru-intervjuu odnosno praktičnoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina za radno mjesto pod brojem 5. smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj.

Rok za prijave na natječaj je 8 dana, od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web-u te oglasnoj ploči i web-u škole. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Natječaj je objavljen 14. listopada 2019. godine. Natječaj traje od 15. listopada 2019.godine do 22. listopada 2019. godine.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Svi kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u istom roku i na isti način, putem mrežnih stranica, iznimno pismenim putem, ako se na natječaj prijavi kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima.

KLASA:110-01/19-01/71

URBROJ:2149-11-01-19-01

Našice, 11. listopada 2019.g.

RAVNATELJ:

 Željko Filjak, prof.


Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice